MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0" Tento dokument je webová stránka tvořená jedním souborem, rovněž nazývaná soubor webového archivu. Zobrazí-li se tato zpráva, znamená to, že prohlížeč nebo editor nepodporuje soubory webových archivů. Stáhněte si prohlížeč, který podporuje webový archiv, například aplikaci Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0 Content-Location: file:///C:/9758E36D/Judaismus--shrnuti.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Judaismus - Wikipedie, otevřená encyklopedie

Judaismus

3D"Davidova<= /span>3D"Lukhot3DMenora.svg Židé a judaismus

 

OrtodoxníKonzervativní (Masorti)
Progresivní (Reformní= ; - Liberální)Ultraorto= doxní
SamaritániFalašovéKaraité
=

Etnické skupiny a jazyky

AškenazimSfaradim<= /a> • Mizrachi
HebrejštinaJidišLa= dino= Ge'ezBuchori

Populace (vývoj)

Evropa &= #8226; AmerikaAsie R= 26; Afrika &#= 8226; Austrálie

Náboženství=

BůhPrincipy víry v judaismu= Boží jm&ea= cute;na
= 613 micvotHalachaNoemovy zákony
Mesiáš<= span style=3D'color:#CC2200'>Eschatologie

Židovské myšlení, filo= sofie a etika

Židovská filosofie
CdakaMusar= ChasidismusKa= bala= Haskala

Náboženské texty=

TóraTanach &#= 8226; Mi= 53;naTa= lmudMidraš
Tosefta<= /a> • Mišne ToraŠulchan aruch
Sidur &#= 8226; MachzorPiju= tZoha= r

Životní cyklus, tradice a zvyky

ObřízkaPidjon ha-benSimchat batBar m= icva
= ŠiduchSvatbaRozvod (Get)Pohřeb
= KašrutŽidovský kalendářŽidovské sv&aacu= te;tky
Talit &#= 8226; Tfilin &#= 8226; Cicit ̶= 6; Kipa
Mezuza= • Menora= • &#= 352;ofarSefer Tora

Významné postavy židovstv&i= acute;

AbrahámIz&aa= cute;kJákobMojžíš
ŠalomounDavidElijášÁron
Ma= imonidesNachmanidesRaši
Ba'al Šem TovGaon z VilnaMaharal

Náboženské budovy a institu= ce

Chrám •= ; Synagoga<= /a> • JešivaBejt midraš
= RabínCh= azanDajan= Gaon
Kohen (kn= 83;z)MašgiachGaba= jŠochet
Mohel &#= 8226; Bejt di= nRoš ješiva
=

Židovská liturgie

ŠemaAmid= aKadiš
Minhag= • Minjan= • Nosach
ŠacharitMi= nchaMa'arivMusa= f

Dějiny Židů

starověk<= /a> • středověknovověk

Blízká témata<= /span>

AntisemitismusHolocau= stIz= rael
FilosemitismusSionismus
Abrah= ámovská náboženství

 

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od= 19. století) náboženství židovského národa - Izraele. Do té doby se v křesťanském prostředí používaly pro víru Židů obraty jako „izraelitská víra“ (Israelitischgl= auben), „židovská víra“ (Jüdischglauben) nebo „Mojžíšská víra“. Židé sami své náboženství označo= vali a označují jako emuna (víra) nebo dat (n&a= acute;boženství). Moderní termín jahadut (židovství) se vzta= huje spíše na kulturně-národnostně-náboženský celek (odvozen z německého Judentum). V této souvislost= i je třeba rozlišit mezi judaismem jako náboženstvím,= a židovstvím jako kulturně-nábožensko-nacionálním soubore= m, zahrnujícím historii, jazyk (hebrejština), zemi (státní útvar), liturgii, filozofii, umění, soubor etických zásad, náboženských praktik, a podobně. Teologie judaismu slouží jako základ mnoha jiných náboženství včetně dvou nejrozšířenějších, křesťanství a isl&a= acute;mu.

Obsah

[

 "Etnick&y= acute; Žid"

Termín „židovské etnikum“ je poměrně nový a vychází až z n= acionalistických tendencí během 19. století a je přímým důsledkem sek= ularizace společnosti, ve které přestalo hrát roli rozdělení náboženské a začalo naopak být důležité rozdělení národnostní. První definici Žida na základě „rasy“<= /a> byla stanovena až v nacistickém Německu prostřednictvím tzv. norimberských zákonů. Tyto zákony definovaly jako Žida každého, kdo má oba rodiče Židy; člov= 3;k, který měl Židem jednoho z rodičů, byl považován za míšence prvního stupně<= /i>, člověk, který měl židovského jednoho prarodiče pak za míšence druhého stupně= . Po válce a založení státu Izrael v r.= 1948 byl ustanoven Zákon o návratu, = podle kterého je každý, kdo má alespoň jednoho židovského prarodiče, považován Státem Izrael za Žida a je možn&eacu= te; mu udělit občanství. Zákon o návratu se stal normou pro přijetí členů i pro řadu židovských obcí ve světě.

"Halachický žid"=

Židem podle židovského náboženského práva - halachy - je možné se narodit nebo stát. Tzv. halachick&yacut= e;m židem je každý, kdo:

 • se narodil židovské matce, která sama byla halachickou židovkou (židovství se dědí materline&= aacute;rně, nikoli paterlineárně, jako je tomu např. u = islámu)
 • každý, kdo podstoupil předepsaným způsobem gijur a konvertoval k judaismu. Konvertita je rovněž i státem Izrael uznán za člověka, kterému náleží právo návratu.

Vznik a vývoj judaismu

Biblické období

Judaismus a jeho dějiny jsou neodmyslitelně spjaty s ději= nami Izraele a židovského národa. Judaismus vznikl jako kmenové náboženství hebrejských kmenů přibližně ve 2. tisíciletí př. n. l. Podl= e T&oacut= e;ry jsou předky izraelského národa tři praotcové= , Abrahám, Iz&aacu= te;k a = Jákob - tito jsou líčeni jako lidé, kteří věřili v jednoho Boha. Se změnou Jákobova jmén= a na Izrael (Bůh bojuje), se Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův stává <= b>Bohem Izraele. Jákob, poslední z patriarchů, měl 12 synů, z nichž povstalo dvanáct kmenů, které se jednotně nazývaly Izraelem. Po vyjití z egyptské= ho otroctví jim byl skrze Mojžíše dán Boží zákon - Tóra, což je jeden z momentů, který je považován za „vznik“ židovského náboženství.

Vědecká teorie je mnohem méně květnat&aacut= e;, než jak je historie předkládaná v Bibli - pro napro= stou většinu údajů obsažených v Tóř= ;e neexistuje jediný hmotný pramen, a většina biblických postav je postavena na úroveň postav mýtických, pro jejichž existenci nemáme žádné důkazy. Navíc Biblí popisovaný nomádský život v sobě obsahuje anachronismy, které mluví o poměrně pozdním ucelení jednotlivých legend.[1]

Vznik Izraele

Izraelské království a Judské království.

Současný nejčastěji zastávaný názor předpokládá, že na území současného Izraele začaly někdy kolem 15. - 14. století př. n. l. pronikat skupiny západosemitský= ch hebrejských kmenů, které v několika vlnách ovládly tamní obyvatelstvo, roztříštěné do řady malých kmen= 67;. Částečně byly tyto kmeny asimilovány, a později, s nástupem hlavní vlny (kterou někdy ztotožňují s biblickým Jozuem), vytvořily kmenové společenství zvané Izrael. Teorie, že k Exodu došlo za vlády far= aóna = Ramesse II. (a k obsazení země tedy v průběhu následujících sta let) je sice velmi populární a nabízí se jako velmi srozumitelné vysvětlení, nicméně pro n&iacut= e; neexistuje jediný hmotný doklad či zápis. Bible s= ama neuvádí ani faraónovo jméno, pouze udává dvě města v Egyptě, = na nichž měli hebrejští otroci pracovat – P= itom a Ramesse<= /a>, což jsou města, která založil právě Rames= se II.

Nejstarší mimobiblická zmínka o Izraeli pochází z Egypta, z tzv. Merneptahovy (Izraelské) stély= , datované do roku 1208 př. n. l. Izrael je na ní jmenován jako národ či společenství, které je „potřeno a už nemá žádné sémě“. Stéla popisuje vítězné tažení faraona Merneptaha blízkým východem. Z 12. stol. př. n. l. pochází nejstarší biblický text, Debóřina píseň (5. kapitola knihy Soudců) - lz= e se tedy domnívat, že již v tomto období Izrael existov= al jako národ.

Monoteismus

Esencí biblické zvěsti je neustálé hlásání monoteismu, tedy víry v jednoho jediné= ;ho Boha (Dt 6, 4) a vyzývání Izraele, aby odvrhl modly a polyteismus, který byl náboženstvím okolní= ch národů. Skutečnost, že se v prvním tisíciletí př. n. l. na blízkém východě vyskytoval národ, který nejenže m= 83;l ideu jediného vládnoucího a všemohoucího B= oha, ale navíc zakazoval uctívat bohy jiné, byť hierarchicky „nižší“, je velmi překvapivá – judaismus v tomto ohledu nemá paralelu nikde jinde na světě, a to ani v Achnatonov&= #283; nábo&= 2;enské reformě, ani v zoroastrismu. Tento fakt činí z judai= smu nejstarší monoteistické náboženství na světě.

Podle vědecké teorie absorboval Izrael celou řadu okoln= ích kultů, včetně starých kenaanský= ;ch božstev, jako El (bůh), El eljon (bůh nejvyšší), El šadaj (bůh všemohoucí), které byly sjednoceny do kultu jediné= ;ho Boha, označovaného čtyřpísmenným jm&eac= ute;nem JHVH a do češtiny překládaného jako „Hospodin“ (staroslovansky "Pán"). Zhruba kolem roku 1000 př. n.= l. dochází ke konstituci Izraele pod královskou vládou, přičemž "státním" kul= tem Izraele se stává kult jediného Boha, avšak t&iacu= te;m není vývoj judaismu zdaleka uzavřen.

Pobiblický vývoj<= /h3>

Babylonské zajetí, Židé v období helénistických říší a Hasmoneovské království.

Judaismus prodělal od vzniku království až po babylónské zajetí dramatický vývoj, během kterého se nakonec podařilo potlačit všech= ny vnější znaky polyteismu, dříve hojně prak= tikovaného. Nicméně řada vědců se domnívá, = 82;e určité známky babylónského a perského= vlivu se v judaismu projevily, a to především přítomností andělů, kteří se vyskytuj&iacu= te; i v Bibli, dále démonů, zároveň byla velmi podrobně rozpracována víra v mesiáše jakožto konečného vykupitele (která se v Bibli rovněž nevyskytuje zcela tak, jak je podávána dnes)= .

Teorie vzniku Pentateuchu.

Během babylónského zajetí a v následujících staletích pravděpodobně začaly práce na postupné kanonizaci textu Tóry a ostatních knih Starého zákona. Tento proces byl definitivně uzavřen až po zničení starověkého judského státu v prvních staletích n. l. Judaismus byl rovněž ovlivněn řeckou filosofií, co&= 2; souviselo s přítomností Židů v helénském prostředí, především v= Alexand= rii. Výsledkem byl vznik helénsko-židovské iteratury, = mezi jejíž nejvýznamnější zástupce patří řecký překlad Bible - Septu= aginta, dále deuterokanonické knihy, biblické apokryfy a pseudoepigrafy. Pod vlivem dualistických tendencí, a= ť již ze strany zoroastrismu nebo helénismu vznikala též eschatologicky zabarvená a apokaly= ptická literatura. Rozvoj helénsko-židovské literatury, náboženský synkretismus a růst popularity judaismu = mezi Řeky jakož i proselytismu byl později jedním z faktorů, které vedly ke vzniku křesťanství.

 N&aa= cute;stup ústní Tóry

Ústní Tóra.

Již za Ezdrášova období bylo čtení z Tóry povýšeno na liturgický a posvátný akt, ke kterému bylo také přidáno vykládání a studium daného textu – právě zde započíná fenomenální nástup ústního učení, jehož nositeli = se stanou farizeové, kteří jako jediná skupina přežijí zánik starověkého judského státu v r. 70, a určí směr, kterým se judaismus bude ubírat následujících dva tisíce let.

Eschatologie

Mesiáš.

Židovská eschatologie se začíná rozvíjet již v biblickém období (viz Nu 24,17) a především v období rozděleného království, v době smrtelného ohrožení nejprve severního Izraele a posléze i jižního Judska. Vpády cizích vojsk byly v židovství brány = jako Boží trest a dochází prudkému vzestupu prorockého hnutí, jehož cílem bylo napravit lid a přimět jej k pokání v naději, že se B$= 7;h slituje nad svým lidem a nenechá jej padnout. Mesiášská eschatologie, tak jak ji známe dnes, se ale rozvíjí až v dobách Druhého Chrámu, především během období vlády Hasmone= jců a po něm. Svůj vrchol zažívá na přelomu letopočtů – právě v této době vznik= á křesťanství, původně pouze jako židovsk&aac= ute; apokalyptická sekta, která se později přetransformu= je na svébytný náboženský směr. Někteří vědci (např. Norman Cohn) se domnívají, že víra v mesiáše je ve svém konečném důsledku rovněž ovlivně= ;na perským zoroastrismem, především ideou závěrečného souboje sil dobra a zla, které se stává hnacím motorem ideologie řady židovských sekt, především Esejců= .

Rabínské období

Starově= ká židovská filosofie.

Období judaismu, který označujeme jako „rabínský judaismus“, začíná krátce po zničení Chrámu v r. 70 a v podstatě trvá až dodnes. Po ztrátě národní, státní a náboženské suverenity převza= li otěže vedení národa namísto králů či kněží nebo proroků učenci – = chachamim, nazývaní též učitelé – ra= v, pl. rabim, tedy rab&i= acute;ni. Rabíni byli příslušníci farizejského směru, původě minoritní společnosti, která získala značný vliv během vlády králo= vny Salome Alexandry. Poměrně úspěšně potlači= li v prvních staletích n. l. eschatologické a mesianistické tendence, které v jejich očích znamenaly především ohrožení židovsk&eacu= te;ho národa jako celku, a dali jim pevné hranice, aby výskyt mesianistických excesů omezili na minimum. Zároveň sebrali veškeré tradice, které byly do té doby předávané ústně, a zkompilovali dvě fenomenální díla, Miš= ;nu a Talmud, která jsou pramenem veškeré původně ústně předávané právní tradice judaismu. Zákon – Tóra a její naplňování - se stal středobodem každodenn&iac= ute;ho života Židů. Veškerá právní ustanovení, ať už se týkala práva náboženského nebo civilního, byla pevně svázána s Tórou, stejně každodenní činnosti jednotlivce i společnosti. V této době pozdního starověku byl rovněž pevně ustanoven kalendář, svátky a veškeré rituály byly přizpůsobeny nastal&eacut= e; situaci, totiž aby mohly být vykonávány a řádně prováděny i bez Chrámu a vlastního státu, na jakémkoli místě, v jakékoli době. Výroky učenců byly postaveny na nižší úroveň, než výroky Bible. V principu je možné o výrocích a učení rabínů polemizovat a argumentovat, o výrocích Bib= le nikoli. Toto je princip, který si judaismus, zvláště pak jeho ortodoxní a konzervativní forma, udržel dodnes.=

Principy víry v judaismu=

Víra v Boha

Judaismus je monoteistickým náboženstvím, tzn. že uctívá jediného Boha. Uctívání jiných bohů je zapovězeno, stejně jako uctívání soch, jiných předmětů či míst nebo přírodní= ;ch úkazů. Současná religionistika se domnívá, že židovský monoteismus vznikl synkrezí starších, polyteistických kultů blízkovýchodního starosemitského panteonu, které byly následně sjednoceny do kultu jediného = Boha. Pozůstaky tohoto dávného mnohobožství spatřují religionisté v množství jmen, která Bůh v judaismu má.

Jméno Boží

JHVH a Boží jm&eacu= te;na v judaismu.

Boží Jméno je jednou z nejposvátnějších věcí v judaismu. Nakládání s Božími jmény vyžad= uje zvláštní úctu a obezřetnost, neboť 3. přikázání z Desatera nařizuje „nebrat jej nadarmo“. Ve starověku se věřilo, že jméno vyjadřuje i charakter - znalost jména osoby tudíž znamenala i znalost jeho charakteru a vnitřního já, znalost jmen bohů pak měla umožňovat ostatním bohům nebo i lidem tyto bohy vzývat, eventuelně mohli svého boha „přemluvit“ či jinak jej přimět, aby konal = dle jejich přání - báje o moci božských j= men a o síle, kterou propůjčují, jsou znám&eacut= e; již ze starého Egypta.

 Definice v&i= acute;ry v judaismu

Judaismus odmítá dogmata a podobné „nezvratné pravdy“. Po dlouhou dobu bylo jediným dogmatem to, že Tóra je Boží Zákon seslaný Bohem a Izrael jej následuje, aby dodržel podmínky smlouvy s Bohem uzavřené, totiž vyvolení výměnou za následování jediného, pravého Boha. Situaci v období na přelo= mu letopočtů dobře ilustruje následující příběh z Talmudu:

Přišel jeden pohan k Šamajovi a řekl mu: Stanu se židem, pokud mě naučíš celému učení Tó= ry po dobu, co vydržím stát na jedné noze. Ša= maj se rozlítil, neboť to považoval za drzost a pohana vyhna= l. Tentýž pohan přišel k Hilelovi a učinil mu tentýž návrh. Hilel řekl: Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim. To je podstat= ou Tóry, vše ostatní je jen komentář. Nyn&iac= ute; jdi a uč se.

V talmudickém období nacházíme dalš&iac= ute; pokusy zjednodušit a zestručnit zásady víry. V traktátu Makot 23b-24a se učí, že Bůh dal Mojžíšovi 613 přikázání, David je zestručnil na 11 (Žalm 15), Izajáš na šest (Iz 3= 3, 15-16), Micheáš na tři (Mi 6, 8) a Abakuk na jedno a to „Spravedlivý z víry živ bude“ (Ab 2, 4).

Maimonidových 13 článk$= 7; víry

Nutnost mít stručné základy a principy v&iacut= e;ry se ukazovala stále více po nástupu křesťanství a islámu. Ačkoli vzniklo mnoho pokusů shrnout učení judaismu do několika vět, nejuznávanějším se stalo Třináct článků víry (Šaloš esre ikarim<= /i>), jejichž autorem je Maimonides, který je sepsal ve svém komentáři k 10. kapitole Mišny Sanhedrin= (perek Chelek). Třináct článků ve stručno= sti zní:

 • Bůh existuje
 • Bůh je jeden
 • Bůh je netělesný
 • Bůh je věčný
 • Jedině Bůh sám může být uctíván
 • Bůh je vševědoucí
 • Proroctví zaznamenaná v Bibli jsou pravdivá
 • Mojžíš byl největším prorokem
 • Tóra je božského původu
 • Tóra je neměnná a nezměnitelná
 • Mesiáš jistě přijde
 • Mesiáš nás navrátí do země zaslíbené =
 • Nastane vzkř&iacu= te;šení mrtvých

Maimonidových třináct článků nebylo vždy bezvýhradně uznáváno. Dokonce ani dnes,= kdy jsou součástí většiny sidurů, = jsou brány více jako doporučení, než jako závazné dogma.

] Polemika po Maimonidovi

Kromě těchto Třinácti článků existují i další definice, které sice nejsou tak známé, nicméně co se týče závaznosti, jsou na stejné úrovni jako člá= nky Maimonidovy:

Toto jsou tři články víry (a z nich vyplývající osm „kořenů“) od = Josefa Alba (zemř. 1440) z jeho knihy Sefer ha-ikarim:<= /p>

 • Víra v Boha
  • Bůh je jeden=
  • Bůh je netělesný
  • Bůh je nadčasový
  • Bůh je napro= sto čistý (neposkvrněný, dokonalý)
 • Víra v božs= kost Tóry
 • Víra v odmě= nu a trest
  • Bůh je prozřetelný
  • Bůh je vševědoucí
  • Proroctví Boží jsou pravdivá
  • Boží proroci (bibličtí) byli skutečnými proroky

K těmto celkem jedenácti zásadám předkládá Albo ještě tzv. „Šest věroučných mínění“:

 • Stvoření světa z ničeho (creatio ex nihilo)
 • Mojžíš byl největším z proroků
 • Tóra je nezm= 83;nitelná
 • Dodržován&= iacute; Tóry vede k osobnímu spasení (podílu na budoucím světě)
 • Zmrtvýchvst&aac= ute;ní
 • Mesiáš

Zatímco Jicchak Arama ve svém díle Akedat Jicchak předkládá tato:

 • Stvoření světa z ničeho (creatio ex nihilo)
 • Víra v božs= kost Tóry
 • Víra v posmrtný život

Je třeba mít na paměti, že tyto pokusy o vytvoření židovského dogmatu probíhaly především na půdě Španělska pod vládou křesťanů, tedy v období, kdy Židé byli vystaveni velkému pronásledování a nuceni k tzv. disputacím, kde měli „obhajovat“ své učení proti křesťanům. Přesto tyto variace na vyznání= víry poměrně dobře ilustrují základní body věrouky židovského náboženství.

Klasická díla judaismu

Posvátné spisy

Tanach a T&oacut= e;ra.

Tyto spisy mají status svatých knih a jakožto slovu seslanému Bohem jim je prokazována náležitá úcta:

 • Tanach= – nazývaný křesťany „Starý zákon“ a biblisty „hebrejská Bible“ – je hlavním normativním dílem, určující celkový charakter židovsk&eacu= te;ho náboženství a kultury. Skládá se z T&= oacute;ry, prorockých knih a spisů. Tanach popisuje dějiny světa o= d jeho stvoření, a vývoj vztahu Izraelitů (také nazývaných Hebrejci) k Bohu, jak je zobrazen v jejich historii od počátku času až do stavby druh&eacut= e;ho chrámu (515 př. n. l.).
  • K Tanachu samotnému existuje množství komentářů, jejichž výklad ovšem není nutné brát jako závazný, nýbrž raději jako orientační. Koment&aac= ute;ře samy o sobě, ač jsou součástí řady tištěných verzí Tanachu, nemají status svatých knih.

Další spisy

Tyto spisy se týkají výkladu tanachu a židovského náboženského práva. Míra úcty, kterou uvnitř judaismu požívají, stejně jako míra závaznosti= , je různá. Tyto spisy ovšem nemají status svatých knih, tedy ne v tom smyslu, v jakém je svatou knihou Bible.

  • Nejdůle&= 2;itější halachické kodexy

Šofar, svícny, ukazovátko pro čtení z Tóry, Tanach a konvička na umývání r= ukou

Židovské tradice a zvyky

Životní cyklus

Obřízka

Brit mi= la.

Náboženský život žida začín&aac= ute; již osmý den po narození obřízkou – he= br. brit mi= la. Obřízka je v judaismu znamením smlouvy s Bohem, kterou uzavřel Abrahám, praotec židovského národa. Provádí se osmý den po porodu. Během obřadu dostává chl= apec hebrejské jméno. U dívek a žen se tzv. ženská obřízka nikdy, nikde a za žádných okolností neprovádí.

Pidjon ha-ben

Narodí-li se prvorozený syn, musí jej otec podle biblického nařízení vykoupit (Ex 13,15, Dt 15,19). Tento obřad se provádí po obřízce, pot&eacut= e;, co je chlapci dáno jméno. Při obřadu musí být přítomen kohen. Peníze, za něž je chlapec vykoupe= n, jdou většinou na dobročinné účely nebo na provoz synagogy.

Bar micva

Chlapec je považován za dítě (z náboženského hlediska) do svých třiná= cti let, dívka do dvanácti. Tento věk byl vybrán prot= o, že v něm jsou děti již schopny nést alespoň částečně odpovědnost za své činy = 211; minimálně co se týče náboženského života. Třináctiletý chlapec tak podstupuje obř= ;ad bar mic= va (aramejsky: Syn příkazu; dívky v konzervativních a reformních synagogách podstupují obřad Bat mic= va – dcera příkazu), kdy je poprvé vyvolán k Tóře, dostává svůj talit a <= i>tfilin a stává se nábožensky způsobilým tj. povinným vykonávat všechna přikázání Tóry a žít podle nic= h.

Svatba

Svatbu provádí rab&i= acute;n, který zde slouží jako soudce. Nevěstě je dána svatební smlouva – ketuba<= /b> – kterou opatruje po celou dobu trvání manželství. Ketuba je dnes spíše formalitou, nicméně často je brána jako regulérní smlouva týkající se věna, majetku nevěsty, j= akož i majetku ženicha, společného majetku snoubenců a majetku, který má právo nevěsta si odnést v případě rozvodu. Svatba se provádí pod baldachýnem – c= hupou – bývá zvykem, že chupu drží čtyři svobodní mládenci. Nevěsta sedmkrá= ;t obejde ženicha, poté započne samotný svatební obřad. Ženich navlékne nevěstě prsten na ukazov&= aacute;ček a dá jí napít vína – jeden pohár, který musí oba vypít až od dna podle tradice symbolizuje manželské štěstí, druhý pohár, ze kterého se oba napijí jen trochu, pak nutné manželské a životní strázně= ;. Na konci obřadu ženich rozdupne sklenici, což je obřad, který připomíná zničení Chrámu. Poté započne všeobecné svatební veselí= ;.

Pohřeb

Židovský způsob pohřbívání.

Zesnulý je pohřben v rakvi nebo pouze zahalen do svého talitu, oblečen v bílém pohřebním rubáši, nazývaném v jidi= 53; kitl. Zpopelňování je halachickými autoritami většinou zakázáno, ačkoli jsou k nalezen&iacut= e; hroby, kde jsou zesnulí zpopelněni. Na pohřbu se říkají zádušní modlitby, pozůstalí jsou nazýváni avelim (truchlící) a vztahují se na ně zvláštní povinnosti – prvních sedm dn&iacut= e; po úmrtí drží tzv. šiva (dosl. Sedm (dní))– říkají zvláštn&iac= ute; modlitby, ve svém domě říkají zvláštní verzi Birkat ha-mazon, jsou na ně kladeny také mírnější požadavky ohledne sváteční liturgie (nemusí se např. zúčastňovat těch částí liturgie, k= de je hlavním motivem radost a veselí, např. Kabalat Šabat). Muži se během sedmi dnů š= ;ivy neholí. Po uplynutí šivy až po zbytek roku od úmrtí říkají pozůstalí při bohoslužbách Kadiš sirotků, která je= tak někdy mylně považována za „modlitbu za mrtvé“ – jejím cílem je ovšem naopak utěšit pozůstalé a posílit jejich víru v Boha a vůli k životu. Po uplynutí jednoho roku říkají pozůstalí kadiš již jen během výročí úmrtí jejich příbuzného – toto výročí se někdy zývá termínem v jidiš jarcajt. Bývá také zvykem v období po pohřbu studov= at Mišnu na paměť zesnulého – slovo mišna<= /b> obsahuje stejné souhlásky jako slovo nešama, tedy duše. Také po studiu mišny věnovaném zesnulému se říká zvláštní modlitba. Na hroby je zvykem dávat místo květin a svíček (jak je obvyklé v Evropě) kamínky, ke= hrobům významných učenců se pak připojují i přání nebo prosby napsané na kousku papírk= u. U hrobů takových významných autorit se pak pořádají i modlitby při výročí jejich smrti.

Židovská domácnost<= /span>

Někteří židovští učenci učí, že zatímco v diaspoře by žid měl zapadnout do prostředí, ve kterém žije, a přizpůsobit se mu, jeho vlastní domov by měl bý= ;t „malým Izraelem“ – tedy jeho vlastním mikrokosmem, kde budou platit zákony týkající se pouze jeho.

Mezuza

Již u dveří je prvním signálem mezu= za – malé pouzdro umístěné ve výšce dvou třetin veřejí na pravé straně. Je v n= 3;m uložen svitek s textem Dt 6, 4-10 a je zároveň naplněním přikázání „a nap&iacu= te;šeš je (tato slova) na veřeje svého domu a své brány“. Mezuzou by měly být opatřeny každé dveře v židovské domácnosti. Často jsou zdobeny, někdy pouze písmeny š-d-j, což může znamenat jak „Šadaj“ (tedy všemohoucí), tak i zkratku „Šomer delet Jisra’el“, tedy Strážce dveří Izrae= le.

Připomínka zničení Chrámu

V domácnostech zbožných Židů býv&aac= ute; zvykem nechat jednu stěnu případně její část neomítnutou - jakoby nedokončenou – a to= na paměť zničení Chrámu. Dokud není postav= en Dům Boží, nemůže být ani úplně dostaven dům pro člověka. Na východní stě= nu (nebo na stěnu kter je obrácena k Jeruzalému) se pak někdy věší malý obrázek nazvaný „Mizrach“ (dosl. Východ), kter&yac= ute; věřícím ukazuje směr k Jeruzalému, co&#= 382; se hodí zvlášť při modlitbě.

Kuchyně a kašrut

Asi nejmarkantnější znak židovské domácnosti je kuchyně. Judaismus velmi přesně na základě biblických veršů i závěr&#= 367; z nich odvozených velmi pečlivě vyvodil povolená a nepovolená jídla. Souhrn těchto zásad se nazývá kašrut, od slova kašer = (v = aškenázské výslovnosti košer), tedy to, co je vhodné k jídlu. Protože judaismus zapovídá smísení masa a mléka (a to za všech okolností), nacházejí se ve zbožných židovských domácnostech většinou dvě a= 82; tři soupravy nádobí a příborů= , a to na pokrmy mléčné a masité (třetí= se používá zvlášť na Pesach). Stejně = tak bývají v této domácnosti dvě ledničky= a pokud možno i dva oddělené dřezy. Zvířata, která jsou košer (vhodná k jídlu) jsou velmi přesně vyjmenována v Bibli.

Každé zvíře, které splňuje podmínky Tóry, ještě nemusí být košer k jídlu – je potřeba, aby bylo poraženo rituálně správným způsobem, který se nazývá šchita (dosl. poražení), které se provádí tak, že šochet (řezník) přetne jediným tahem dokonale nabroušeného nože krční tepny zvíř= ete, které tak během několika sekund umírá a je z něj odstraněna většina krve. Zbylá krev, kterou Tóra zapovídá jíst, je odstraněna při nasolování masa. Zvíře, které by nebylo poraženo rituálně správným způsobem, se nazývá nevela a nesmí se jíst. Zvíře (nebo pokrm), které je zakázáno Tórou je označováno za = trejfe (od slova trefa, mršina) se rovněž nesmí jíst. Košer maso, které by přišlo do kontaktu s mlékem, se rovněž nesmí jíst, neboť je = trejfe.

Rituální čistota

Kromě běžných situací, jako např. po práci či návštěvě toalety, je nařízeno si vždy před jídlem umýt ruce = a to stejně, jako byly ruce omývány kohenům, když žehnali v Jeruzalémském Chrámu Izraeli. Omývání rukou se provádí tak, že se vezme nádoba se dvěma uchy (hebr. natla) a třikrát se poleje vodou nejprve pravá, poté levá ruka. Při tom se říká požehnání „al netilat jadajim“ (dosl.= za pozvedání (odvozeno od kněžského žehnání), tedy umývání, rukou). Omývání rukou tímto rituálním způsobem se provádí vždy před jídlem, v případě kohenů před žehnáním,= a po návštěvě hřbitova.

Rituální čistota je jedním ze základních předpokladů zbožného ži= vota, proto věřící již od starověku chodí každý týden vykonat očistnou koupel do rituální lázně, zvané mikve= . Mikve nemá žádné zvláštní požadavky, pouze je nutné, aby v ní byla proudící voda. Člověk se do ní musí ponořit úplně celý, bez jediného kousku ošacení či šperků, a to tak, aby se voda dotkla každého místa na těle (tzn. nesmí v mikvi ani stát, alespoň na sekundu se musí ve vodě vznášet tak, aby proudila zcela kolem něj).

Židovský kalendář

Židovský kalendář je lunární, má 354-355 dní. Letopočet se počítá o= d 1. tišri, pořadí měsíců se ovšem počítá od měsíce nisan (nisan je první měsíc, ijar druhý atd.). Podmínkou je, aby měsíc nisan připadl vždy na začátek jara. Protože se v důsledku lunárního kalendář= ;e posunuje měsíc nisan každým rokem blíž k zimě, vkládá se dvakrát za sedm let mezi měsíc adar a nisan třináctý měsí= c, zvaný adar šeni, druhý adar.

 • ti= šri - září až říjen. Měsíc princů a silných jedinců, ve znamení jsou Váhy.
 • chešvan - říjen až listopad, ve znamení je Štír. Zvaný též marchešvan.=
 • kislev= - listopad až prosinec, ve znamení je Střelec.
 • tevet - = prosinec až leden. Ve znamení je Kozoroh.
 • švat - leden až únor, ve znamení je Vodnář. =
 • adar - neb= oli šťastný měsíc, jelikož v něm byl narozen Mojžíš. Únor až březen.
 • nisan - = neboli měsíc aviv (jara), březen až duben, odpovídá znamení Skopce.
 • ijar - dub= en až květen, znamení Býk.
 • sivan - květen až červen. Ve znamení jsou Blíženci.
 • tamuz - červen až červenec. Ve znamení je Rak.
 • av - červenec až srpen. Ve znamení je Lev.
 • elul - srp= en až září. Ve znamení je Panna

Židovské svátky

 • &#= 352;abat – den odpočinku, svatý den, sedmý den týdne, nejdůležitější židovský svátek, daný Desaterem.
 • Pesach= - svátek nekvašených chlebů, ve= likonoce. 14. až 22.(23.) nisanu.
 • Šavu'ot - svátek týdnů, svátek darování Tóry. 5. (6.) sivanu
 • Roš Hašana - židovský Nový rok. 1. a 2. tišr= i.
 • Jo= m kipur – Den Smíření, nejsvětějš&iacu= te; den v roce, desátý den měsíce tišri.
 • Sukot - svátek stánků. Rodina si na tento den vytváří přístřešek ozdobený květinami a s průhlednou střechou na upomenutí dnů strávených v poušti. 15.-= 21. tišri.
 • Šmini aceret – osmý den shromáždění, následuje ihned po Sukot, 22. ti= šri. Přesto považován za samostatný svátek. =
 • Simchat Tóra – radost z Tóry, oslava skončen&iacu= te; ročního cyklu čtení z Tóry. V Izraeli se slaví společně se Šmini Aceret, v diaspoře až následující den
 • Chanuka<= /a> – svátek světel, svátek znovuzasvěcení Chrámu. Probíhá po osm dní od 25. kislevu až do 3. tevetu. =
 • Purim &#= 8211; veselý svátek připomínající záchranu Židů a události popsané v knize Ester. Připadá na 14. adaru (v Jeruzalémě se slaví 15. adaru)
 • Tu bi-švat - Nový rok stromů, připadá na= 15. švat.
 • Lag Ba'Omer – významný den, kdy se připomíná řada událostí.

Viditelné symboly židovství= ;

Talit a tfilin

Tyto předměty se dnes nosí pouze při modlitbě, ačkoli zbožní židé chodí o svátcích v talitech i po ulicích a někteří běhěm všedního dne nos&iacut= e; tfilin až do odpoledních hodin.

Kipa

Slovo kipa znamená totéž co kopule nebo klenba, užívá se ho kromě jiného i pro kopuli nař. Dómu či pro označení nebeské klenb= y. Kromě jiného se tak také nazývá pokrývka hlavy, kterou věřící žid&eacut= e; nosí. V Izraeli samotném je kipa ukázkou pro rozlišení mezi věřícím a sekulárním židem. Kipy (hebr. pl. kipot) mohou m&= iacute;t různé tvary, velikosti, barvy a mohou být vyrobeny z různého materiálu. Kipa slouží jak pokrývka hlavy – podle rabínů nemusí skutečně zbožný člověk ujít větší vzdálenost než deset loktů s nepokr= ytou hlavou. Řada neortodoxních halachických autorit zastává názor, že člověk by měl mít pokrytou hlavu minimálně v těchto případech:

 • když se nachází v synagoze
 • při modlitbě= ; a studiu svatých textů
 • při jídle=
 • při návštěvě hřbitova

Kipa, přestože je jedním ze symbolů židovství, nemá v žádném případě status sakrálního předmě= ;tu, může být bez problémů nahrazena čepicí, šátkem či kl= oboukem nebo jakoukoli jinou pokrývkou hlavy. Kipa je také známá pod výrazem z jidi= 53; „jarmulka“, což je slovo pravděpodobně s= lovanského původu.

Menora

Sedmiramenný svícen, nazývaný menora (od kořene ner, světlo či lampa) je skutečným symbolem židovství, a to již od starověku. Menora byla umístěna v Chrámu a nepřetržitě hoře= la věčným světlem (ner tamid). Jako menora bývá někdy nazýván i osmiramenný (r= esp. devítiramenný) svícen používaný při svátku Chanuka, nicméně tento svícen se dnes nazývá Chanukia. Menora je v současnosti společn= 83; s dalším symbolem Izraele, olivovou ratolestí, ve znaku Státu Izrael.

Davidova hvězda

.

Hexagram, zvaný též Davidova hvězda nebo Davidův štít (Magen David) je tvořen dvěma propletenými rovnostrannými trojúhelníky. Tento symbol je často považován za oficiální symbol židovství. Pravda je ta, že ve starověku byl používán pouze jako dekorativní symbol (stejnou výzdobu ze šesti a osmicípých hvězd můžeme najít i v řadě středověký= ;ch me= 53;it nebo i kostelů) a poprvé byl jako symbol označujíc&= iacute; židovskou komunitu použit v Praze ve 14. století. Ani poté se jako symbol judaismu příliš neujal a jako takový je brán až od 19. století, kdy Židé hledali jednoduchý symbol, který by se mohl stát emblémem jejich náboženství, podobně jako je tomu u křesťanů kříž nebo u muslimů půlměsíc. Volba padla na hexagram, který byl již od středověku ztotožňov&aacut= e;n s Davidem případně s jeho synem Šalamounem, ačko= li prokazatelně nemá ani s jedním z nich nic společného. Davidův štít si na svůj prapor zvolilo i sionistické hnutí, a tento se stal později vlajkou Státu Izrael.=

Synagoga

Synagoga (někdy nazývaná nesprávně "židovský kostel") je místem, kde se věřící scházejí k modlitbě, ke studiu i ke společenským aktivitám - odtud i její pojmenování v jidiš - šul (z něm. schule - škola). Synagoga se může nacházet v jakékoli budově, podmínkou je pouze, aby jedna její strana byla orientována směrem k Jeruzalému. Do synagogy by se podle tradice mělo sestupovat, měla by tedy ležet pod úrovní země (ale to není vždy pravidlem). V = synagoze by měl být uložen svitek Tóry a neměly by se v ní nacházet žádné obrazy lidí nebo bohů.

Směry uvnitř judaismu=

Židovství není monolitní uskupení a standardně se rozděluje do množství skupin a odnoží.

Ultraortodoxní judaismus=

.

Ultraortodoxní judaismus je z teologického hlediska nejkonzervativnější směr ortodoxního judaismu a judaismu jako takového. Hranici mezi ortodoxním a ultraortodoxním judaismem lze vymezit podle přístupu k modernímu světu – ultraortodoxní jsou pak ti Židé, kteří se staví negativně k ur= 9;itým aspektům moderního způsobu života, někdy i k sionismu (jakožto světskému státu Izrael) apod.

Ortodoxní judaismus

Ortodoxní judaismus je proud judaismu, který v současnosti zastává zhruba 20 - 30% židů na světě. Tento termín se objevil začátkem 20. století, když se od judaismu začaly odštěpovat volněji smýšlející skupiny, ze kterých později vzešel reformní, liberální a konzervativní judaismus. Název „ortodoxní“ pochází z řečtiny a od ρθός orthos - správný, a δόξα doxa - sláv= a.

Konzervativní judaismus<= /h3>

Konzervativní judaismus je vedle ortodoxního a reformního judaismu jedním z hlavních proudů současného judaismu. Masorti judaismus vznikl v první polovině 19. století v Americe. Jedná se o kompromis mezi ortodoxním judaismem a reformním judaismem. Jeho vznik je spojený se jménem Zachariáše Frankela. Jedn&aa= cute; se o směr, který vznikl v USA. Tento směr si uchovává pevné vazby k tradičnímu studiu a zbožnosti, avšak uznává i historický vývoj judaismu. Klade důraz hlavně na hebrejský jaz= yk a původní společnou kulturu židů v diaspoře. Nejvíce konzervativních židů žije v USA (cca 1= ,5 milionu).

 Reformní ju= daismus

Reformní judaismus, ve Velké Britá= nii známý zase jako liberální judaismus, vznikl ve čtyřicátých letech 18. století v Německu. Za jeho zakladatele je považov&aacu= te;n Abrahama Geigera, obyvatele Frankfurtu nad Mohanem, jenž v let= ech 18631870 působ= il jako obecní rabín.

Další skupiny spjaté s jud= aismem

Kromě toho existují různé okrajové skupin= y a sekty, které sice nejsou (nebo nebyly) přímou součástí mainstreamového judaismu, nicméně= se od něj nikdy zcela neoddělily a Státem Izrael jim je přiznáváno právo návratu (tzn. z etnického hlediska jsou považováni za židy). Jsou to například:

Vztah judaismu k ostatním světovým náboženstvím

Z judaismu přímo vycházejí dvě největší světová náboženství= ;, křesťanství a islám. Protože obě náboženství stejně jako judaismus označuj&iacu= te; za svého „prapůvodce“ Abrahama, jsou někdy tato náboženství označována jako abrahá= movská.

Judaismus a křesťanství

Vztah judaismu a křesťanství prošel velmi komplikovaným vývojem. Křesťanství samo = sebe považuje za pokračovatele judaismu a Nový zákon za naplnění Starého zákona - Tanachu. Judaismus ale považuje křesťanství za náboženství, které odporuje Tóře a to z následujících dů= vodů:

 • Judaismus neuznává Ježíše jako Krista (Mesiáše)
 • Judaismus neuznává božství Ježíše ani žádného jiného člověka
 • Judaismus považu= je trojiční dogma za projev polyteismu a tedy za neslučitelné s Tórou
 • Z pohledu judaismu je učení Nového zákona v rozporu s učením Starého zákona
 • Judaismus neuznává celou řadu učení, která jsou obvyklá v různých křesťanských církvích (dědičný hřích, predestinace, neposkvrněn= é početí, vtělení Boha do člověka, vykoupení světa skrze smrt Mesiáše apod.)

"Mesiánští žid&e= acute;"

Kromě řady křesťanských denominací existuje i hnutí tzv. „mesiánských židů“. Tito lidé většinou pocházejí z židovských rodin, avšak uvěřili v Ježíše jako Mesiáše a přijali učení, obsažené v Novém zákoně. Zároveň zachovávají nebo se snaží zachovávat židovské tradice a zvyky, podobně jako některé křesťanské cí= rkve (např. Adventisté sedm&eacut= e;ho dne). Své kostely často zdobí jako synagogy, maj&iacut= e; v nich aron ha-kodeš i svitky Tóry. Žádná z židovských denominací neuznává "mesiánské židy" za židy, ale považují je za křesťany. Dokonce ani stát Izrael nepřiznává „mesiánským židům“ právo návratu, neboť „každý žid, který se dobrovolně přihlásil k jinému náboženství, přestává být Židem.“

Judaismus a islám

Podobně jako v případě křesťanství= ;, i s islámem má judaismus velmi komplikovaný vztah. Ačkoli se Mohamed považoval za nástupce Mojžíše i Ježíše a isl&a= acute;m uznává starozákonní i novozákonní postavy za proroky a byli to právě Židé, u nich&= 2; Mohamed hledal oporu pro své učení, Mohamedův nárok na prohlášení se poslem Božím (= rasúl l-lláh) byl Židy odmítnut a Židé (i křesťané) zdůrazňují rozpory mezi učením Koránu a Bible. Na rozdíl od křesťanství je ale islám považován Židy za plně monoteistické náboženství. Důvody, proč se Židé nepřiklonili k islámu, jsou tyto:

 • Judaismus neuznává Mohameda jako posla Božího a jeho proroctví jako autentické
 • Korán nen&iacu= te; podle judaismu zjevené slovo Boží, neboť obsah= uje učení, které je v rozporu s učení Tóry.

] Judaismus a neabrahámovská náboženství

Většina neabrahamovských náboženství má vůči judaismu neutrální vztah, kter&yacut= e; vychází především z toho, že si tato náboženství navzájem „nekonkurují“. V 60. letech se vyskytly u některých liberálně-židovských skupin tendence přijmout některé ze zásad tehdy mód= ních náboženských směrů, jako např. buddhis= mus. Tyto tendence jsou ale většinou duchovních autorit judaismu odmítány a vnímány jako škodlivé pro obě strany.

Vliv judaismu

Skrze křesťanství a islám judaismus nepřímo ovlivnil dvě a půl miliardy lidí na světě. Ve všedním životě existuje řada zdánlivě běžných věcí, které svůj původ čerpají z židovské a biblické kultury – například sedmidenní týden. Ačkoli se způsob slavení svátků a modliteb mezi křesťanstvím a islámem velmi liší, ani jedno z těchto náboženství nezapře společného předka – judaismus. Kostel a= mešita jsou přímými následovníky synagogy, v církevní i islámské liturgii nacházíme řadu věcí převzatých z původní chrámové a posléze synagogální liturgie. Slova jako „amen“, „haleluja“ či „košer“ jsou běžně používána lidmi po celém sv&= #283;tě a svůj původ mají právě v židovství= ;. V českých zemích je třetina běžně užívaných „českých“ jmen hebrejského původu, stejně jako jméno pro šestý (v hebrejském kalendáři sedmý) = den v týdnu – sobota.

 <= /o:p>

------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0 Content-Location: file:///C:/9758E36D/Judaismus--shrnuti_soubory/image001.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAC0AAAA0CAYAAAAew7HJAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAAB3RJ TUUH2QcRFAQk4CAh1AAAAjVJREFUaIHVmr9KBDEQxn8nFtoJKlhZWNkIFgc+gWBpIVj4BApaiWBx pb1gYWnjK1hYiIKFjZ2FgmChrWJhIYg6FsmeIUzWdc8zOx8Mx2Ym33w7ueyfZKFvkNX+cfcFMg8i 7tcEZBDkyou+cseNh6x5wYWt5Vb0A2QE5DES/ejaGwvZjQQXtptbWQIyDfKWEP3m/I2DHCUEF3aU W2EEWfhBcGELuZV6yCDIdSTuAWTM/4bt1w25BMqGUtEV71tRfBt59SKjIE+RqAuQlve3/HHof3L9 8oneiwR9gsxFMXO+PYzb6zVxp+Ikaop1WiDDwA0w2ePZ/wfugekBaL0CW7nVVMSW1wt+wpw3YOjL 7Px7gnchbSXwGGQqsh0lbl2J02xd6bujxB0rce1E9eUgCnwHmQn84yDPFSqQ4tdG9NnxdmNmfN4w 5qCMdALkJepwEvj3I99HSQVSOdq+X8izH/hPIt+L01VOuq0MzWKNCpTlSIyoLCq5t6sQDoHcRR1v QU5rVCCVQxvRU58nbLtzeqqRLilnXKcCZTm0EY1t6bekZyVkv6lAil8b0dDO6pDOKhOmbgVSOVIj +uHy1yM9VAgv/0ZwN8elkuOwrMfA3wrIDpN/D3MT0dwlz+TNxdxt3OQDk7lHU3MvASZft2S5AaKq 2DKA1SUENrEhGJzOzR45si2L9QKTC5CAvaVewOaiOmBv+6KAuY0iwOaWHGBv8xOwuc0M2NvQB2x+ OgHY+0ilQP8+B/oC25WR0NJnohoAAAAASUVORK5CYIJ= ------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0 Content-Location: file:///C:/9758E36D/Judaismus--shrnuti_soubory/image002.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhLQA0AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAAAt ADQAgAAAAAAA/wLAhI+pEOsPX5ixWjXb3TXz72QUSDLiWHInml6r1lovG4ei6dV2jtO6cUMEf0Ie cCibKZfMYPMJdUanzAP1ukqctEiusQezIrcQ8tF3hpnLw644596N1l5KXA6OzD77Tlb153enRydR mDRYhya4uPDCF8gWiXhY9Ah4KTcpmel4U6mYp/kWZggXt5ZIaumTqur6BYYVpTg7RWp7JZtLtUEH 2mIGHLM1TPypeqxEpJms08mMYcw8TR0bLV2KHbLdjVAAADs= ------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0 Content-Location: file:///C:/9758E36D/Judaismus--shrnuti_soubory/image003.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIAAAA7CAYAAAA5MNl5AAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAAB3RJ TUUH2gYBEjI0m+vQ9gAAEX5JREFUaIHdmntUVNe9xz9zZhhgxhl5CIw4IOArAiIFAYM2NAr4LDEP lJplpIl53Jho2vuHkdium66uxMZqs7JcJq2W3KRdrkSjTYiVtMGqgIASIvhCAQWEAUZAYBhmmOe5 f9A5BQFjDHfd3H7/2mef3/rt/T1n7/17bfg3gewe5fQ6nW6dWq2OFUUxVBAEmSiKt91u9/XGxsYj QDXg/g7z8NFoNJlBQUGPCoIQqlQqVS6Xy263281Wq7Wko6PjC+DS/RKRh4WFPR8SErJp7ty5uoyM DJ1Op5MFBAQAYLFY6Ojo4Ny5c31nz57t6OjoOFNfX/8a0PEtCEydO3funmnTpiWlp6dPS0hI8PHo B3A6ndTX11NRUdF17ty51s7Ozs+ampreAOz3RESn0yVHRUX9YePGjQ8kJiZ638uMOjs7ef/9929e vHjxo9ra2u18wx+Kjo5+PS4uLnfTpk3hfn5+9zIE9fX1rn379l0xGAx5N27cOHZXIjExMa8sXbr0 Pzds2KCXyYZed3R08NVXX3HlyhW6u7uRyWS43W4CAgKIjY0lJSWFoKAgABoaGux79uwpP3fuXBZg GmM+vgkJCYe3bt26NCYmxgfAYDBQVlbG5cuXsVgsCIKAKIrI5XKio6NJTU0lKipKUvDpp592Hj16 9O0rV668MSaR2NjYl5977rnXU1NT/QFqamo4fPgwgYGBJCUl8cADDzBlyhRJvqenh8uXL1NeXo7V aiU3N5fw8HAGBwf55S9/WfKPf/xjBTAwbAjlggULPn/zzTcz/P39ZbW1tRw8eJCgoCAWLVpEdHQ0 vr6+krDdbufq1auUlZVx8+ZNnnzySWJiYgAoLS017927d3dDQ8N/jSCi1+uX5+bm/veaNWtC7HY7 7733HoGBgaxduxYvL68xPuxIWCwW8vPz0ev1rFmzBovFwpYtW76srq7O9MjExcUd2blz5yNBQUHy /Px8BEHgySefRKlUfqN+p9PJwYMHEUWRp556CplMRn5+/q0jR46sNxqNJ+T/lPOeP3/+oVdeeWWG 2Wxm9+7drF+/nkWLFiGXy+86gAdeXl4kJydjNBo5deoUSUlJBAcH665evdrT09PzlV6vX79x48aX 5s2bp9q9ezeZmZmkp6ffs35BEJg/fz4Ahw4dYuHChcTFxam//PLLeZ2dnX8QAMLDw7e9+OKLsaIo smfPHjZt2sS0adPuaYA7kZaWhlKp5PTp0yxcuFAdFBT0H4AQGhqat3z5cr/f//73ZGZmMnv27PvS Hx8fz6xZsygoKEAul/PjH/94po+Pz48EgMDAwNWzZs0STpw4QXx8PDqd7r4G8SAnJ4fPPvsMl8tF enr6dLVavfuxxx6LaGpqwmq1Sl/2frFy5UpKSkoYHBxkyZIlGp1O97wABM2cOTMU4IsvvmD16tXf aRAYWgYpKSlUVlayYMEC7cDAwCtpaWnqw4cPk5OT8531w9CfLy0tJSAgAF9f30ABiJwxY4bGbrcj CAKCINy3crvdTnFxMQALFizg66+/lv6ul5cXbW1thIaGTgQP4uPjqa6ulp4FICgkJERrt9vv6fS4 G7y8vDCbzQCo1WrcbjdeXl7k5uYCIIriPetyu8e3p6IoolAocDqdUp8CwGP4ALZv344oijz00ENU V1cTFRXFwMAAdXV1JCYmotFoOHXqFAEBAWzbtg2AI0eOMHPmTHp7e/nLX/5CRUUFzzzzjKTTQw6g ubmZ8+fP09HRwZkzZwDYunUrCxYsoLy8nPfff59XX32VHTt2MGXKFHbs2MGBAwfQ6XRMnz4drVZL YWEhCQkJI8gp7mSbmZnJww8/zMmTJ0lISECr1RIZGcnTTz/N559/zowZM0hISKCmpmbE5Hp7e4mM jGT//v2UlZVht49yhwDo7++X9mFOTg5Xr15FpVIB8OCDD9La2sqUKVM4cOAARqORM2fOkJeXx7vv vktKSgq5ublkZWURHx/PpUv/8iNHbYienh4AHA4HycnJlJWVodPpkMlk+Pj4YDKZsFgsuN1uXC4X ACqVCqvVire3N6Io0tXVhUajGZNIbGwsCoWCjz76CK1Wi8PhGLEili1bhkajwel0YrPZEEURs9nM wMAAxcXFbNmyhTNnzmAyjfR+RhCRy+UEBwcD4Ofnx3vvvcfNmzfp7++X+hobG7FarYSEhEjrWCaT 8eyzz+Jyuejs7CQmJoaBgQHuhtDQUNxuN5MnT0atVkv9Wq2W9vZ2Xn31VT788EOWLFnCrl27UCqV +Pn5YTKZ2LFjBy0tLSMOphFLy9fXl8WLFwOQnJxMcnLyiMHH6gN4/vnnAXjooYcACA4OpqGh4a5E lixZAkBcXNyYJPft2yc9v/7666NkvLy8qK+vl57v/6z9nkEAsFqtE6JMFEVu3rw5IbrGgsPh4Pbt 22O+EwCcTqdrIgZyu9387W9/mwhVY6K7u5ujR4+O+U7xzwnYABVAQUEBgiCQkZHBpUuX8PPzw+l0 0tzcTGxsLOXl5ZjNZubNmyed5efPn0elUuHj40NzczMHDx4cc+0D1NfX093djSAI6PV6mpqaCA4O prOzE7lczvTp07l27Zq0327cuEFERATV1dUEBgbi4+NDZWUlU6dOHaFXAPqGdwwODmK326mqquKD Dz7AYDBQUVFBREQEtbW1AMydO3eEHfnjH/9IT08PpaWlZGdno1aruXHjxphE5HI5165do6Kigtra Wo4cOYLb7aauro6zZ89SU1PDp59+Ktmhuro69u7dy8WLF2ltbUUURcrLyzl79uwoIiNgs9lIS0vD 6XSSlJTEn/70J374wx8ye/ZsXC4XgiCQnJxMSEgIMORfJScnk5+fz4MPPsj8+fMJDg4mMjJyTCLe 3t5kZGSwdu1aJk+ezObNm9FoNGRkZJCdnY1Go+Gll16S3CWbzYZaraa6uprU1FQ2bNjAsmXLiIiI uDuRDRs24O3tjcViobKykrfeeosTJ06Ql5eHyWSisLAQURQlP0cQBL7++mt27txJaWkpZrOZjo6O ESHrcNTU1Ejn/+3bt4mKiuLSpUsMDg4iCALd3d0j4vO+vj6mTp1KTEwMJSUl9PX1UVxcPCpeGuWi eGC1WnnnnXcA2LRpEzBk+B5//HFkMhlZWVlDChQK3n77bQCeeuopAB599NFx7UhKSgoBAQE4HA5S U1MB+MEPfkBgYCAul0vaGx6kp6czadIkJk2ahNVqRSaT8dOf/pSurq5vJjJp0iSWL18uPQ93IYa3 7weBgYEAKJVKafl4EhoKhQKtVjtCfrjbP9wDuBPjGsTxlsb3FRNq2QcGBr7Rx/rfwoQSMRqNFBUV TaTKETCbzXzwwQdjvhu1R6qqquju7mbmzJnI5XKMRiORkZHU1tai1+u5evUq3t7epKam4uvrS2dn J6Io0tDQgK+vLxaLhdLS0nETGB633OVyodVq6erqQiaTIZfL8fPzw2g0olar0Wg00n7s6+vD6XQy adIkQkJCsFgsYxMZGBiQdnBgYCA9PT2cPn2aNWvWUFhYSExMDBcuXCA6OpqmpiZ0Oh1VVVUsXrwY s9nMrl27SEtLY9asWQQFBVFeXj7isBiOW7dusX//fqKjo1GpVNTX19PT00N6ejqtra2UlZUxZcoU ZsyYwU9+8hMsFgs7d+4kIyMDs9lMbW0tf//731m7du1oIi6Xy2G1Wn0BIiIiiIiI4MSJE/j7+zN9 +nTUajV6vR6LxUJiYiIxMTFUVlYC0NjYyKpVqygoKCA7O1uyEeMdFjabDa1Wy6lTp/jtb3+LQqHA 29sbPz8/IiIiUKlUrF69muPHjwNDnoZer+fjjz9m165dZGVlcf78+VEnmAJwiaLo9ER7x44do7S0 FIPBgNFopKqqCoPBQGNjIyqVCoPBQHx8vBSHq1Qq6urqWLduHRUVFWg0Gik6HCsjY7fbsVqtrFix gpMnT3L9+nVaW1uZM2cOK1as4Pz586xevVoK5pxOJ21tbTz99NP89a9/ZeXKldTV1ZGWljaKiHl4 R3p6uhRT22w21q9fj8ViwcfHB5fLhUKhQCaTsWrVKmAo2Fq4cCHwr8yHIAg0NDRIsfhwhIaG8vLL L6NSqbDZbCQlJeF0OgkODsZsNrN582YAyeBqNBry8vJQq9XMnz8fQRBYu3YtRqNxFJER8PHxkdre 3t7SV7/zC3vaY/XdDcPJeXt7S2PAkCH2wLM0hy/R4XO7E/9eEeK/AyaUSFtbGy0tLROp8p4xisjw tKan7Xa7R7THgiiKaLVampqa7jrgnfmBwcFBYOhgGUvGarUiiqIk53K5Rsh6MGqz79+/n+rqaqZP n86cOXO4ffs2AwMDhIaG0tHRQV9fH83NzWRlZbFq1SqMRiMlJSVcvnyZjRs3sn//fg4fPiydPnei uLiYAwcO4Ovry7Zt2zh69Cgvvvgiv/71r/nd734HwObNm3E4HKxbt47jx4/zwgsv8NZbb6FUKvnZ z37Gr371q1EpolFEcnJyeO655zhx4gRLly7lk08+ITMzk1u3bqFSqfD19SUvL4+CggJgKId18uRJ 0tLSiIiI4MMPP+TYsWPjuvthYWHs3r0bf39/ampqmDZtGr/5zW9YtmyZJJOfnw8M2bSf//znCILA n//8Z1paWmhpaeHZZ58dcdrBP5fW8OXkcfqMRiM3b97k1q1b2Gw2PvnkE2JiYrhy5QqAVDJrb29n 8eLFVFZWYrPZMBgMaLXacY/iwcFB2tvbkclk9PT00NLSwiOPPMLp06dHyQ4MDGCxWDCbzZhMJhwO Bz4+PvT29o7K7CsAzGazAEOBjackFhcXR21tLVFRUZJfFR4eLtmBOXPmAEMBkk6nY8uWLTgcDrq6 uli0aBGNjY1jEqmrq2P27NkolUpCQ0Pp6ekhOjp6zD8YFhaGv78/bW1tvPHGUCX6F7/4hbRfRhER RdEOQwYnNjYWGEo2e9rD4al1zJw5ExiK7h5++GHp/TeV1YZXrBITE0lMTASQwt7h8PSFhYWRkpIy ov/OUFoA7O67VVX+n0AAJiZf+n+MCbfsFy5cmGiV94Rx00H3i4aGhnHTpTBUseru7sbb25uQkBB6 e3sJCAigtbUVvV4PMKL24bn34u/vj1wux2AwSMnBuxLZvn07drudxx57jDNnztDV1UVubi4HDhxA oVCwdetWdu7cia+vL1u2bEGv13Po0CEWL15MYWEhzc3NVFRUkJ2dPSaRvr4+du3aRUhICHq9HlEU mTVrFidPnpQuKly8eJHq6moaGhp44YUXKCoqwmg0smPHDj7++GNaW1vZuHHj3Ym8+eablJSUEBMT g1qtRqlUolKpeOKJJwgMDMTLy4snnniChIQE6uvr0ev1+Pv7s2/fPjIzM3nmmWe4cePGqHjBA61W y+OPP86SJUsoKChAqVRy/PhxIiMjpRzWypUrWblyJYWFhVJxqaioiKCgIPLy8qR89HCMuUf6+/tp aGjA7XZz4cIF+vv7cblc2O122tvbuXbtGjKZjN7eXmAow7569WqqqqoAqKiokK49jfVHPEXM7u5u amtrycnJ4fr166NsT3t7O21tbRQVFVFeXs7169cpKiqiuLiYO+94jblHFi5ciFwul3KzUVFRuN1u ZDIZJpOJzMxMVCqVVFZYvnw5oaGhzJkzB6fTSVZWFh0dY1+k6+/vJzNz6MLQ0qVLMZvN+Pv789pr r6FQjJxORkYGXV1dmEwmqS5pMpnw8fEhPDxcqg6MS8RzHW/y5MmjsurDozjPV/EknT0R3HCZOxEd HS21w8PDx5WDIUMYFhY24vDwtMcyiLhcru+W0P0eQAFgtVoFQPp1EwGTyTQqdjGZTBgMhgnRbzAY cDgc0rMnr2VTqVQYjUb27t07IQNZLBbS09NH9MXHx49bA/y2sNlskp8GQ1cBg8LDw69mZ2d/o79l tVplDofjWy/DyspK36SkpPt2hdxut93tdo9bsD1+/HiLDJAD8d9Cr4M7cmHfA5j/ByA4KuWyMMgv AAAAAElFTkSuQmCC ------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0 Content-Location: file:///C:/9758E36D/Judaismus--shrnuti_soubory/image004.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhMgA7AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAQAy ADoAhwAAAAAAABkZGQwMDB0dHRcXFx8fHwgICAsLCx4eHiMjIyIiIiQkJCEhISoqKicnJzQ0ND09 PSUlJSkpKTU1NSAgIDo6OjY2NjIyMiwsLDAwMC4uLisrKzc3NzExMT4+Pjw8PCYmJjMzMzg4OD8/ PygoKDk5OTs7O11dXURERFZWVlhYWENDQ0JCQlRUVExMTEZGRkhISFtbW1dXV05OTklJSV5eXlBQ UFpaWkFBQVVVVUBAQEVFRVJSUkpKSktLS19fX0dHR09PT01NTVNTU3R0dGtra25ubnd3d3BwcHx8 fGRkZHFxcWBgYGlpaW1tbWpqamxsbHJycmNjY35+fnh4eHt7e3V1dWJiYnZ2dnl5eXp6emVlZWdn Z2hoaH19fW9vb3Nzc2FhYX9/f2ZmZoiIiJmZmYCAgJKSkp2dnZCQkJ6eno2NjZSUlISEhJycnIKC go6Ojo+Pj4ODg5iYmJOTk4mJiZeXl4uLi4aGhoqKipGRkZaWlpubm4WFhYeHh4GBgZqamp+fn5WV lYyMjKKiorq6uqqqqqOjo7e3t7y8vKenp7S0tKioqKGhobGxsbi4uLu7u66urra2tqampqysrK+v r7KysqmpqbCwsK2trbOzs7W1taCgoL6+vqurq6SkpKWlpbm5ub29vb+/v8zMzMLCwsjIyMvLy8TE xMPDw8bGxsfHx8DAwMrKysnJycXFxcHBwQECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwj/AAEIHEgQgIIFDBQUXMhQIEIHDxoIaNiQ AAAUhQyVKmXqUJEIFBemKKNx4ylERgBUCCnQgpmNMGOWSqRiAkUHKxTJlLkIJMUjqDYyOqOCRYoW Ls4k2tjoAkMMjjY+QvKiRQoWMJIcgqmkIZqNaWLIUAMJZiQ1M2hIKpWqRUEIkUohqmHDjCqYq9Ys gRG1lJqFSkqtssGE1U6YppoENqVh4IZJqJwYWXXY5JEnQaEQjFCq1Y1HlWWyiVKqzQIABNy4mkEp dMw3KEq94iDQwCJUNBi5limFTakOAktNSbM7JhwqpaocAOChVBnkxWG6+vDKCoAylXBEj5kjlSGB Okrt/3C1HeaVNpYCsJpxqfzGM2VK2ayyqkX5VXFKYcLCKkApzu6VkskK8gEgRysxlIcKHKUw0kQp D4LgGnkyocKICwWqgSAPKcDRQxFOsJDFHCyEV4oWabDhgQ+aPIghCJooscQEE9BRSh0YHBKCBZP0 AIUdd9BwBoY2aRgDHqXg4QYam6BCBSWc5LERDk7oUQoai7hYCgidnHKKIm0UshESnpjyiRXCtVLB EZkQCYCRW5SShyErBJUHHZ+48UopSzSxh5MOlvLiRkm4IgciG3mCiiegbNHKCnDEIUIhbmr4gxql 8NGDBZ5kikQhfRjGBSxxTIIJJlpKWIoep6yx1kaXXP8AgyI/2IDGGZb4oYJ8AWiIYYCNpBpggw8K 5OuwwQq65bCB2vRHK79Gh8payQ66HSsaNQvAHNCW90oXpVS77HaMeEFsgYBAS8UZsJiBSSh5XKLF E4Fs1EcomsQgRSepLtIGH5eg0UgdfHCSXymHuBKIJknckcmDNqXrQhZboGFBHE9QYocWfBix0Qht MJHGF1SkesgTNthBAiVPAJHHB5S5YcMTe4BhgxYQAyAxGKLEAYYHW+WBJoOrHJHjjYKk+sgljNBx yCZM17FVKV84EUFQoZiRs8SduWFBJF3AUAUGTpZyCgiGHNGKFeKCAAcjjEj5xyGTnAHTEXB4Ecco XWj/y/XaG6ESVFCVtS0KKqu0UgokqJzSKayeuBKLKacEKhDXpdy1XdvMbt0tsMIG6Pfn0cUSS7ih uzd6tMUd8gXqyqoaXStPnBsxtGbkcYgmfCQSxyFw2HFXIpOg0UcYarSNCimKuDJJIoa4somiG40i CixumKJtFtBWUoYRkSwRSxOQYLEFpp9ccEUgZcyQdOyc3LCFG0DQgEYWINwQBkc86EGFDh9oQ87C kIhf2aEUcyiFEiQxiFYgSQ+AEAF5ytA2SdjAAqsogxwKcQm7McgQYhBBp/pAiZxJ4UJnSMEEpEAC LwQhD0aAxRhKswQ9oEEQg2gEFmLXCB3MwQ9YgMET/yYhhFJcoRSTCMIgwjCKK1gOACd0QSo2AguO uIIVQSEPhVxBnkaQ5kWmMEUpYGGISXRGI3dRxelSsQoLmfBCyPriuFT3RtZtTo6yK4+2ohjH2HWu QHzcziUsES48/tEmUSRcFrNYoVbIoZCx0xxbxrgRzakCFVN8BSz2eCEyXEAHSoACELQghh6IABCl 4EQVhlAJB1ggFHj0QwMc4AghiAJAG5jAGS6whhJsQBANKEQdO3XAKmQiEHMgRCmQg4oOZOE9lMBj ISRBCjVAoQVuiMkZGrEVS6AhD6gqhUCYcKE4SUESWMAEDNBZClReIgw5gMUj4uDF2AWigWMYwh54 EP+TK6xhDZ44RCCykCybcIERK+hEKTrhBzdkgUGkacTi8GCJVqThFfV8URECsQozHCESX4EJGiwx iBSkIBYCy9kSAgUsQ4KuQFhgqXsyOsfyFBQAMX1QS/34Upvk1D1rgKS1Zpqzn5YnTjQFASkqsQlX aCQTG7HEI5aWiVikAhOtuGlOeUCCPaigBYX4QAseYYIWQDULl3CCD1pwBzxmogM0gIIT4jAE0Hho A5o6QSJ6cIFBFAungZKDIt5QiEqgIRSTYAMp6vWHGOTnEHXAoyesRAU3pIALhEPgRuJTikfgDKaB ggMdAlEEQchBEGkgQyushIU2yKAUUkiqJWxQCiO1yOANLZhaKaBwiTIIARNlCIMdihooQ4ziE3yI BSlacYlKuEInh0hFJE6RVWmCohSSKMQmRnG6qK5hC1v4rhWyBFqdztSlRC0QEGRqU/TaNGcqYIQO PEHf+tr3vvUNBBSUtYGp+ve/AP4vG15rEyJ44gM9SLCCF8xgBcdAmRiyARAmTOEKW5jCK0CSTRIQ hg572MNQ4IKIR0ziEWugxCgm8RTEwOIWi6EAAwlAjGfMkhrbGAABAQA7 ------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0 Content-Location: file:///C:/9758E36D/Judaismus--shrnuti_soubory/image005.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIAAAAqCAYAAADxughHAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAAB3RJ TUUH2gIMEC8L1o87pAAADT5JREFUaIHVWXtcVOXWfvZtZs91DwMMCCgiiBf0GJJ1+mUXs05ZfqWn Q/bLsszjJbVPTctbp6bUzEQ8Hm9HRCGPlxQtNVS8J2aoIaJiaIjKXS4zzDDMdd++PxKiGbx0Pvij 56897/Outd5n773evdY7xJp/MBOeG0zOUjIE4/VRKLzCnd99xPvupmxL1er5zNQXHienMwxBeXwM LpcY8jKz3TOttQ3uuZOZlH5x1FAAaHKosf+kKn1mStXnAEQAWP8h/dTgh6k1nAZhokSipCyoPPuk ODE1s/Y0ADyZhJD57yhS+/YgHwMAu0MrHzipXDUzpWrFjDFM0tiRxPJgjowAgLIag3X3MfmDLzbU Hp07kX5k9HPk8iCODJNloLwmyPrNEWE6AODCbnae9RQnF37dw7VwRlQk2uDibvYTyymDXLAj1mGe FGZqGTebQZcfYs/UHDfJh9Li96MdZK9mh9jytPK1/d3lDHP35/z5t54EW3VMeb76eJh8dH38rrbc njWKPzX+oPLeONhV3rksdnxb7sBqZlBjnlq4ntNNzloWOwYAiJOblLndIoiesgS1y60SG2wmZ0mZ bse4j/JnFu1RnNWqyW6QoXK5VWK9JdRZUq7bGKS9mP1wIrVTkqGWRCisdoPXYg9x519WjJ37z4Jj AHA8g0kPNRCjZBCMx0cTFlsIf7NSXzBpwaXHAeCrFGbQ4ERqpyhBI0lgrPYgb6M92HXiLJ380jNX hocF421JkrVeL0PW20KcFdWGylc/KHwofwf7SQvn8TJkQ2OIs6ImqJIAwOVvV12iaWNXu4NDSRm7 7+8fF7wCwAWAK9ilvkbIxhC7g8PP15XfTFhQ8DoA7/KZipEvPqPKstqCYHcYcCJfmrJg3cU0AELL nSvNUe1iqKC/2poMKK/R3hw+9WxMmxtLb1yoSH48SbW10W6EvYnDsTPCuM82FG0CwHyXqVgdajCM tTs41Ft13nELrvRoaHBVA1Afz2TTTAb9aLvDgIparXPUrIJuJAC7zaHJIAkOksiJ1mZq1W0RAGCv t2i2UYQegqATPR7litucWF7u21dv0V0iCQ5Ot/paRS25ta0IACguUaU1Nmklh1OHm1X0Sr83S7DY fHttTfoiguBga9b8XOEjt9/24a5rVK4XJZ1AEAbU2RSbb4sAAFdjE72eF/Q8QXBoalauAWAFACQn gyrcpbP9sEW/1/89fm0wgor36viz27gD/ty7o+L+vHPZEPnTdwa+7s+1IHttRMbmz3oF2LZg8fQH Ru9cNkQeM2LAQ/7cue26A5e/5XxPPx3EBXA7dN8W7uKsEyYkMQBAAkBWFkQjx1eGBvkc/gZbv0ej QiGUmYxe2p9buf3aWQlEbZdwTYw/1wJODTk8hBbuxJuCtHGiTNzatPtCvj9nDOIVLOW9eeRIoz2A 0/OOEIOnPC3tHN8qBABECVU0ha7tBXN5FBd5gezRDiX5fNJ3Bh01ymz+1VdbKBQELYiSsj0uORmU TkO+4vVJJwBIAc4lMsbtYy60ZyuT6CqIRFXL79bgPC8XqlXol5QExt/Ialed0WrYmNQZyjh/rs7i 2cJpyIQoYuB4fw4AeEFSUzSpbY97NuGBiQYd3fdWQ/Mmf27Fh8qeapbtXlOvOevPPfkkWB0r93d7 cDFASF2DXKDXIGjeGHawv2Feobzf5dYQif21Ad+C91JOZ9sc7mMxEeySbUsSH/TnlUpSARkBr+Ua c58/x0SqP2tyuo98kJofkEP9YzT/43JrUHhVDuBmvso+qtUQXK1FKggQ8uN5X67XB2//WHmkv+Gc 5bWXquroPE6nHp+cDMqPlstrPO+CkDwRJuzbvDj+N/aCILGyjN88kcyFPV9OiGb3yBBclbecUwHI bfnkZFCcTvNmVR1z6v2U2iL/9fSMkv/q9cFbWOLLbRkj2k4oO8zmqJUYsHqjp485E7a23M6U+Df7 xBGZpZXOiS9OrUzzd57xacKg7pFMFqcTo+3NnhO86DvE83ydyYgpDqcx1Om2mpVKxsRQymGcVjnY 7iBvVN6S//bG/IsF/r6yV0VNiInSrLtwVXjrtdmlX7bl1s0GN+J5tsTjk89GP+Md3jL+mwS12rFL q0H4iOHKsf7OV2X/vKW2gbnQJVizcKO5W0Dij/3o8o/nixoGVtV7/qVTo2/3LtSivj2o9bwgG0VR 1PaLo9Z370It0qmk+LpGzz9P/GB5sD0RmQu6xoaHaBfdsjAF3+SXbvbnH31E+bZei9DKWmJP2/Hf PJGls6B5/QW2hKEh7djn6T/5czS25dfM7f3EwAT2iE/0XCqudL8wcX5ZjX8g4JcaaugzEY+FBgux pmDmPbvdEO4V6j+ot9ClRw9Xn8z8Dp727DbODQ+N7204QFPsgMJi79BJi4pz2/LpZhhfGsoWEYAw Y4Gnz38OwdmeHwDAlWx2vvscKxdnK5e2x29Z8sDHZ7Ymyd9vSihKXxgTfUdHt3Fma8RPxzYkNN1r 3rYlXSNyM/ueOb0lSV7zYd+57c0p2qNc7j7Hypf3svP8uYC9/1Su518uN25GmYhpxzeoAnaw0bML P71ZQ6ZTpDqhT7TuxI4lMS/ebYEKBTQ0RegAKO4oYmn0yK5duB8YWvNQZR2ROnnhT4v95xzbxD4R 3YWYamtCafb3Hv9yJ1DIuC/gqKiV5lAkmIR4ecPXS2HymyLvPP3jpNJyfC6JbFR0N8Pug+vi/7N6 TlTANwYARIkgNSoKiYnhAWXGsvci43PW9drSI8q4S5bUkSVl8qK/zcif5T9v6yKE9YtGOkWCLq2U 5s3+AgEVCOE/0IKr2WxGty54q84q78vJ8o6cmAbef87KeYnDenVTrDfohUiC8PrsTtfXZTXNGTlf 1X2XdRk+ACjIirTJUgj30crG2H3fl19PToBi2GumIT0itW9qWfXLkqRUNDZRFVfKfJOmLS4M6GvW TQAzLJndG2rEc+W3kN7rBU+7H947Ctlshv7Zp9gjahUGVdbiy235nrfN5sAyYvqI7oakhwyTI03E FINejFAwPnh97gZR8OXKlOsaQ2umymKouqq+Kj3cyATTtOIxBaMK8fEK2Jqo6uo6rLx03r52Sdb1 gHoqORnUwrfYjCgT3rA5kL871zNkihnNv0sIAHz7pSoyMRK5eh3Ro+IWsSFrs3OyOeuXO+2Pd0fH 6Qf2Ug4PMcrP6zXC02HBUhhF+eD2iuD5EAiiDZyWQa2FrLU304ctjcSBI3ne7C0HrrW7EZiToRg1 RvPvSJM81uuVS/fkykP//qGn7G7rvSsOrlP0rjiqLbHlaeWS/do9y80Gw32YEVNGRcanzgp79XpO V/nc9gHyitlxc/73taie9xMz3aw3luTovrXlaeXKo9qrhzKU92V3T+xfr4q6kaPLt5zi5Bs5+is5 a/UBvUN7eHOEMvbGwV+EpL7/p8fuK9Za3aM3cvRXLac4+cZB3ZldS1RR92PXbuntj+fHuytPHnE8 UX5LSteoqV794+mTeVtCli1+hwu6m11cFNGaUyJP6u82d9VcXfDpraHLB8Qzx9QqqmdVrbT+5GHH Uy/PdlfezxoDqtI7YUwKnIBj/KE0w/5ukYrUqDDyvZeGKUY9PEiVlndBWjd/RV2tv41SJbZuuXqD IqA9AIBF00xhjw8kJwUbyYk6ldylyU3erKj1TvvLOEdAt9ohQlrwlwm2bz6fHXTskb7MdFMQM617 hOKTcCPef+LB6MP1FnFfwTX+7IJVtUUA5MjQX+28Tkl1+5Iwv2Pqn9RfmWTU4iUDRzytUkLj8YiW 0krh49PF/Io5S2wBO9i9cNdd614wz9SFPNpXN1anoscadEwfgIAkkbA3yw1eLyrcHi96x8qJVpsR ZdXSVSPncSmV6MppiRCSlADIsDfzxU3NQsapHx0Z5jRHw3+7lv+XkLZY/n7EwPho5fM6LfksTdGJ WjWl8fBehAb5YLUZYbWTCAv2osklOgVeOO/ySAeKr3kPzEytPt8R8TtMiB+oD96OiHuwr2vUoP66 T6w2I87/RKT/dKN+aeqmqlLcPlbtSNzXrvVfQPxiY/XV8DBfa0/NqlSlqZuqfkYniAA6TwgAwOOR WxIcPo+s6cxYnSrEqJdbS3clS7CdGatThThcZOsTkSX5jv1IR6Bzn4hObj2Yk0noOjNW5+aI79eu UEHR/sdIHYpOFaJWEeqWa1GU/rjJLkq/HubRCvKPm+w0LbfmhchLf8xknz0hiKuqUcZV3JKcdRav 0+N1h896I9b/IKPD0OElyvI5bI/BDygnaTWasQylCOEFBrzAgOcZNDVTdotN/rK4lP/3P9YUFXdk 3A4T8lUKM6hfT2ZqCEe9QlE06/GyrQLaiuEFBm4PzddbsPtGtWv1vJXnT3RE/A4Rsi1FsbV3DBlH EQREiYQgUPAJKvACDUEkIQkMBJGGINEQeBKCSEGSGPA8jeuVLuvHay8G/F3xe/G7G6v2EGlCb6Oe iBElCqJIQZJIeH2AIBEQRRKSQIAXZAgSIEoEJJEELwCiICE8lHHdO8K98X/4q7evSGiwngAAAABJ RU5ErkJggk== ------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0 Content-Location: file:///C:/9758E36D/Judaismus--shrnuti_soubory/image006.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhMgAqAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAAAy ACoAhwAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAzzAAz/wBmAABmMwBmZgBmmQBm zABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDMZgDMmQDMzADM/wD/AAD/MwD/ZgD/mQD/zAD/ /zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMzADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNmZjNmmTNmzDNm/zOZ ADOZMzOZZjOZmTOZzDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/mTP/zDP//2YAAGYA M2YAZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZmzGZm/2aZAGaZM2aZ ZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/zGb//5kAAJkAM5kAZpkA mZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lmZplmmZlmzJlm/5mZAJmZM5mZZpmZmZmZ zJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwAM8wAZswAmcwAzMwA /8wzAMwzM8wzZswzmcwzzMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZZsyZmcyZzMyZ/8zM AMzMM8zMZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8Amf8AzP8A//8zAP8z M/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+ZzP+Z///MAP/MM//M Zv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///wECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwj/APOkStXsD4CDo5qlOniw2ahRDA+mGjUx IoCEEAFUAeAwYxWKDjeOcpbxIElVFp0ZTFmSIUmLqZzlYZiHJKmLDlPdBDDQ4U6COgExpPjwj9CG BEf99HlUYdCLKo/yHKVKz1BVgKwOJVmKJaknB1Up1Qrgj8qdSklZYfiH1E6Gbi0CiGtRqVQAqkhJ bUuKLMq6ckuttUhqpsWscp3JbTkQZksAd4e+jRi5YsSEEV9eVhwxEFmGqlZG7Fv3r8vHzeoujKhn MkLXkD8DUGkxde3JVTizdh36cNe6d83KdVgXNt3Xo2ErhWn7cvODpB4f/NMbLyBSbanKnb1Yd0Ti gOXy/7WpyuZ25c8zS6++Ha/o7exPt+co/fhi2HBhE5wPdfuq9xHFF2BkEqVXVzMGzmUfcoct2BB4 /DXjHVzUQQZaSTORUtV2mPHHEILzueXWQ0pllxd+SHn4XUzt5YHdSRoqZRiHEKr4oI3LqVijjQzF NON2mrUX3YQ8DiWhdD2ieFFSRc43EpKzoUgSkU3KJdZOGzF4mVhV8vjiSCvZRN2TAnapoohuBSUi gGZ2WZODbcaZY5x0yldnnRSRdmecZpHy255tzgmomUEOWuVAehra5Eh+KtqloI7yqMqPkXpIlYZw VorQlE864xYgf2r6B0QPTacXZEcNVukfDp1EVVuw6gVFoIcBAQA7 ------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0 Content-Location: file:///C:/9758E36D/Judaismus--shrnuti_soubory/image007.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAYEBQYFBAYGBQYHBwYIChAKCgkJChQODwwQFxQYGBcU FhYaHSUfGhsjHBYWICwgIyYnKSopGR8tMC0oMCUoKSj/2wBDAQcHBwoIChMKChMoGhYaKCgoKCgo KCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCj/wAARCAD5ANwDASIA AhEBAxEB/8QAHAAAAgMBAQEBAAAAAAAAAAAABAUCAwYBBwAI/8QASRAAAgECBQEGAwUFBQUFCQAA AQIDBBEABRIhMUEGEyJRYXEUMoEjkaGxwQcVM0LwUmJy0eE0NXOC8RYkQ6LCJTZTdIOSk7LS/8QA GgEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDAAQFBv/EAC0RAAICAgIBAwMEAAcAAAAAAAABAhEDIRIxQQQT USJhcRQywfAzQpGhseHx/9oADAMBAAIRAxEAPwDyiaOUM6AqFsNUrAKOBsW9+n34pEktMzLIgLEh yWN9gOh8t+cESK6sXp9DIoFkbk6b3sp3Fj9RgJlllgYxRqsJ+ZYwTx53N7b3xy9n0CVrZ86u7maa MaWU21+EX6fTa1/b3xyi+zqF1A6jsE2udid/IY6WarniVjtsoAPAtufwJxCOC8+i5ZSpa6j5lt0/ r0xhuPyFMrpRAMCYlj0+OwBI9R6kbjyxU7xPEdJiQfyhrhl9bgHUOf8ATE2cJURgse6ve78gW0kM PcXxGoKhxJNZpEZTLcAXB5uPMeY5FjhTRRGnWAl2dpGijW9h4Wbe368YrZmNmEaaQdIIW4B569ff bc4sqYo1aULYSxG7BDqFibAjqLjocXxQu1OEVZCGjLEKjXLFdWrjppAxr8j/AHIU+vukkljBi1Ad 4b8libkje3pxiYUuUliZop2XZQBoA3XTf1sbXFjiM1kp0DxSJIYQmnQwNiDfVcccW+/EKOUahG7a QSLNfdN/yP4bEYBlHtnGilmhVlk7whS2jgqAbGw458sRpws8skk3EjabrzqY3uPYA/TFiToCUdWM YkMiCMC973tv02H3YsVGjikkbUUYlrpwbmxG/S2nfpfrjMZ60V00IMbrIoJLshNyCoAFyPbnf2x9 TSuV23qLl1JHzMbEj0OxG/INvLHESadjchBMxkVTtrN+npcW32uMThhjkTZ2jkjuSFBfUNrMtsYN LdnA6o8kesRlZG0M17aSdxbrwLDEkHdpUHSUhJ1KQurSNwB06MDfpiDwd2zd6wWcPqF9wwv12sNx 19ji7+Y6HZ0XSFiC7aDYcD6g4DFeugOR5J9ZSyrK5YAsAWPkCecU6G+HM0ZBR0KsCd+dx672+/Fl Q4jUwhvHGBGbrvcdb+Vifqb4lHFNTqXRl8LeNUNyOP0/D0wwrbZ2BSrtE8bSgMAqD13vY+xuPT0x agEUskv2jEHUt7XsVvuT0vsbb8eeBaZljkZFdlT+VjyvkbD8h64PkVXX7aFEWNtN1k1c3JG2/wDQ 8jgMDTT2CU8KmPvqhnOoEgpY2PW54B9MV1GqOSSFS5QEXFjztz63NsX08k7sQioygg2dQVQ9D9w5 9Md7xhFrs/dDcSkDU1za1j09Onrg2M00wWmYl+7UIQ+xDmwPlc+Q5xMlIoAFAJNz4W1K3QH2AGLj IwmR5Iu6WzaW0G5B6eR5xCoYTLaISMiA7tuSxtz06YwrWweoKzKJGfSByWUAXO5+g4viEVOwqIgz eEtYkG3pb64ImjADuW0SWOl77BQbbAYpEISUd0574MRpawJIPT19Dz64ZCWFtJoWJkA0sCFYtqt5 i9txxviyjpwaddAmI4uFv+m2IQrJNG807krFdPEL2uP9R6/dgiKKFQyzGzqSCLs34/1th4Iz0fLI Sum474A6GY8m5Yb8hh59b2xF2RKqdAApMmuNjcBW6+wIJH3YmYQVkYyCJojZ9R2vfY+nXA0sEjmU knvAxtwO8O97X39cJoZ1ZaVBmNyNMsenXewbYEn0BAIv54qllGuMWBHdlCqcbk7Ajm22ComcRFYO 6CadbDfe5ItY7gX2t64oSLQZWWOU2e6hR4itibD67EjgYFgj9yv7Srmt4e8tYIfDx/KP63x87SfD KkisNwQ7X432/EnHZyxkWMMWaEBQw3Nxve/vi96gu5WdVD3JHeEgK2mwNuBvzzjFOqOnOM9hpDTU tWlNTU627uKNVNtzuxBuevO/TF8X79kSUS5xViTZgFmsGBGq4OA0n+1dZpAVIKlxe5G/kPF6X/DG hSANBRSsLt8PuALA2W31xDK1Hwjj9RiS2Is8ru0kcsj1eeZjO8QVLTVBcgW8K79PTFMU1ZUvEMyq YpQliQ8diR1GoC/340Pbyg7jNswiMgYRzpxwSeDfywtEcAEa91GFlYAEPc3BsbHytv09cbHOM48q 2N6fHFbBH7qMRgNIWFnWT5RY72PUcjfe3ti8x6pZWhWR5ibqgbwtG234cf8ATA0hcoFYsUW4UHYA en4HE4y04KBJJXAuGRt+bklieONvTpirR3ONolV5vT07pDDkUysV0jXXM5YadPOn1PHniVNmVBT1 Ub13ZiaWKPd448yeJj/zaDbnyx2oVGnp071pGVgNwLk2IJPXoNun440tOhqaDNjUBZFjQhSyg7lw Pv6DEZzjDdf7s8/L7kZVGTMWc0opisX7vrIQt7aZlkfni5A23xaZlKlYDVGynQxSzjYXFgbabffb odsGVX2dSXcABY4hd1NgDc22HN7++AI2R5JO6Ur4NILPp07gA3HXzw8GmrR0wjNR+p2ckVPnmIkb axHJ26+Y42+uOxSrImlrhymggABQL/MT6XtbEKhVMsrRsNIsb+Z4Nvri2mVXiRXRTdzffSSACeR0 vf8AoYfwPxXGyLwx6bh9F76dYIB9j1FvL0wVUBWpl0qBqCCMBQGbYHgcjc89eMQECMWZk4AuimwQ bgkWuTuLbja+/OORKkFTqk8Q7tmCsCjX4APkecAPaOCHu3cdJLpGSQenO3uNvfyx87SRxSsiSRIq aLseLLsQff8ArfHzQuyxP3n8RifCNwTfew89Jtipm7uWIBmCAbF7jSANNmXi18YElZZ8RFIC7t4W N3jsbnyseB6H6bjFSyqlIVAu5ZmJJ3C2F/69MdbaRGc2ZWCM5UG4ZeT0Nj16i2OSLpke6FLxtdfb a4HrvjWBUcmK2ZXVkkcXYk307X453AxQhk72OLvWCsdKtp3Bt8p6g/XrjlTLecNE19P8w3G5Pn06 b4+LI6JpJ7zUDa58NhYWP3YdCcWFQxMqxRgho3cG3FiehvxtgoRxq8l3kALXBGmxFtjuRiikbUX7 xo4wGu7WNww4JHlcnYdTiGZjVVX7tHGkWYtz0xSEqZsl0FpDKAJInVSwuoDDcX4wJMQ6DvA5kXYk npck+t9/wwUsqAsjaFQOCGsTsNvpcdcQkjVmEksmgyHUNVlNjz+f4YS/kN72SpmEmgHxuLizP86k bj0FuD54hKqyshMbQv8Aw7AXJsOg9B1/64+gpmEsSyKCpO4YkC/9n+ucTnYiAGIqISdNlJYDk7X5 H+WA+zUr0RhtTMuqVwrmzGPiw59bjzHrziVZFI0QWQXcNdbsCSvBIt57bYGHie7XOprEgbnBIi0s VhcKQFLSsLfMbWtuOPxxqGlGnYHLDIhvbzN9xsLXO9vP+rHGmpqugXKaH4vMnWp7ojQlK7LEN7Es GGokc7EYQCKdWZI07pQ5G506j0sGPvt64YQTSJRQqIwZTZbldwbbi30ws4qSpk8kHkWmE9payKsa eSLMTWF3S7fCPHqAA3uTsem4wnp5JUWUrKI4yD3nBNrW2HnuAP8ATDujhH7pzFZFUkIzBr7Xsw/A g4WpCV7ynY6nuHIUk7bNYfQem5AwIwUFSDhjxUo3ZW8jIPtkZQ11IZbl9vPY339t8VQzI8k7Okal ksda67tccAAept54LnmsnfaCIzKJFLgFhfUCBfg8Hb0xROqPGDJKrWS4dW1Ox8iLce/Hngoqiync T5tTiFS+4Qm6pc+Z1EAbW5tjVRLVRZfmUaUxlSQKA6TRW/iXufH6YyNKYxTlbapLud/5QB5eu2/o cVzRCOpCGKJZF5YotuPO3GJZMSmSy4W3aYTmT/b1CzwtpRkvG390Lfg+u25BtgKoi1LrIVSovrCh VkF+Bb8PTY8YlO/janCqVUFtjpDbCxv73v6Y+p6RWkcMzrYBlta4UmxvfyOHhHikh4/c5IVjp4ki N5GUFhpGwIuem9/w04ir9/JMGiLxsNTKuwQAf9B9+Jxx93UAhr6VLo1+eg9rEj7sTDRxzyWYBSUk upI876beu46WOCMy2JUqXDLIUYEqsiN4QBbxdCb6t/Lc8YgsCfDMxRhKobWwJOllve44sdrYhAJF KhYmdJGIZAuzb36cEdPbFtNH3s61BFhJIwbchlN9j6i+21+t8boLVas+ldY6XxMsb7AKb3JUi9vI cm9+vpgRopJZ1R7QkgLGrggWtsAf19cHyOzMkjmPUp12UW0hTuPpvcexwvqQ08gWOxRVv89xud2J PUn/ACxkCLOtDOqQQSKArvZbbm/kbeVz+OOaLU4jdX1k2Jv8u9rD3tj6V5EdxU3s4sSoF2tYXJ6n pvitXtTMGLg7qGBtp67+lsbYHdWVzOIZFaIqCRc2JKuDxz6fnj74hXKgoqgfLqtZTa2/mPfE1vG7 SSvYubatNyNr334PG1sTeMylUYoZCSw3FwPUji+GROXZ2lqmExDsWDbagviNj4T0/HDgrHIqtaMm 241AAegv08rbYTrTIPEsqEb2B2uegP6+X1w4y6RVo49ZDN5mzem1+OPbAlraKUkrFkAV3YMoOxNr npv+QxeElMJkjN5XKsymwAuPXk3v+WKogiPGFv4vnueN/P2vtgt4WaHZu8YgKqrudN1sT5WtbFGS b2DCJ4m71XSTQTc7mx4ub8jnfFp7+tA1udK6V44PTb9fIYt7xhIpMcomRrkBrC/U2tcX6jjEEldY pI18LO92IFtiCCLdMaiit/khIqyGWRySy/8AhstiTe1r+X6YIVHlCmPQVbSWLWBUAEA243te3vip 6fTTrJvqVdTKRwpJAI9NsW90IoSQjCRAHLkhgbjgr0G9gffCMaSTWgdgY5m71HKFvnC38RWxIvsQ cE07LElNK2pk1atxvaxH6Yrp2HdhV1MFRUeO+2gNubcEb+6n0wXRoBSLE7KQHKNqsLKCf9eMYV/S gnLpmno8wLsFJjtcjYeFsJoIneeRGLhk3fQusncf9cOcnFqesVl5ANjYX8Jwn75e80hBLqiRCqE2 JFj05Atb1tjM2N1KSX2LHmkkmCs6yXXwE2YMSbqQD1tcYqESvPpCxFZAyjUCFDg/eAdtuRf0xWwl qppSwBl3JQrpJ9B9Oh8sfTtK4jjmUK9idTG2u/58AYA7ST7LY4o0mWRAwQiRAjHe4At04JNvpit2 8SHUQbNdiu4v1t7k4pppWlSR5S8mlGAVr7W5/wBfUYuhjLO19gLbvuQD5/lg/km3yYNUg/EyvGCO 7ci46bnc+5Jx15RrQ066dCm4AuFuTfby3/G2IvK61rsoGsEqwAtrud/8sWtJ3n2qkCVBsz24ub2H BPA898Apb1omJE0xzSuFe3hWMci3FunJBHW2K4VMh30ay5Qa9lPHA687DpY4lFIpjsAQVBDAAmy8 3G21j0udr4kZNRUU0oUMdLWW12ttb1P4eYwBdpnKKafvZxSR/Zt80YvtvseQQfW/XEZ2Mpu8biX5 WPqPTp/qcGZXFNUSrRU0dVUzae8CU0bS+E82VLk3G1zsDgnNcmr8uCyZzleY0BmY3eqp2iUE32u1 hf054GDXmgqSUtgMdUz/ACyRxyOw1q6bHa1/Tbbc7288C1DRwyL9mCp+Yaidr2567bnBFOw7xxAz gHTqB2UDfY354JwCyL3ikEMhcheSSAduMBLYNW0WeF41Vm+zTcuAbE9bDnYAbe+I920SS6CNQF73 6dfz/DFgVQS7ggozJGQbBbDnz5+u3XFLIVLR96VhI1uzi1+Ln23FvfGB4B2Y31NydwTttglI0KMh Vu6QBtjySdrnyt6fdgdpVJDgEi2kMx2uPP1tbB9O/dwrIWV3Cg20kG3nqI53GHZnvo6O5adw5Oq+ yyMUAFr2B8+m+2CKacwIYxXNGoY2UG+3rYEfjiMbxyRAmNHIA1gKNV72LX58txt5jricESslmemD ISjFwQWsediOlsK/uOlSpkkp1NRGFuyPcjobC9wT9MEeFSnKI6H5fEBcW1DqR/ljjPZ4wgUsrGwW 5HAFvwP34k0bgoZgUB8IO1h5D0GLEErqyUn2ZjkCbxsNPivdSL2B8uefP0xZLEJoGCMr6bBDqu1u pbqORz1x88Uqxxxt4lLXsu5B/q+JwoYe+YFWZRcSAX24PG23Nj1AwjY6SStFUxRUk2Ve8T5SpDC9 hY9ABpNvfFDrM8YGkABQSAQGYAbEjk7YKqGOsSSskrxMrsTwQeeOh/O/rgKsqIu6bSwcttcAglb6 iWv1Ph4vxhLKx+xxYwNE8M6RhWALSH5Wv58WOJRF/htMiMQJRqDXHOrfAhEkchMcyLIQDZW3IPGJ I5bLdRvvIEvzuNX474KQkpX5HuVOXapB0FbaQOp2PPvhDACsZRQ3iJsAwBZdIK39AeR1uMMcinV5 Zte50eLc9A1rn8MIXZp1iLw6GChdttrbensMFrRCMqk0XVErST3iLNoIVGuTYDYG587XxQ9Y76lf 7Mm5uoNyTzbyvbpYYrVDfuy5CsNyDYX6X8rYuWlDr88f2fzuTcb78+XTG0irbk6rR3KpHd5t9T6Q QT1NwNz1uPyw7jMSFNLugVgDcWv/AK4Ay6meOaRgVNgLEmw5G/4Ee4wwmqQule6BUOF8TaiL2tf6 YDfwHikLIC1OxDuI2kJAIXVpYHbfzueMfVSPNIvg0yWuy33Avtf8d8Ag6iL3a9hsPp+WCVhG6IUV QdLagPG1rgW+4c+owKrY8vpdlKh0mQXIbUBt+f3H8D5YPp0eaeCCAgtJME1SKNif7QHP62scAEzM Sz7IFBaMNYhelxzbD7sTSvmna3K6IRau+mKd2p0FnZG0i56+uDRGc2k5fAU+aSZbPVZfl8kkbzOZ KllBhVnUlhZVNxYm/wA1uLDoDeznbbNstzGFa+X95ZLWSBayiqmMsPjG7b6t+m4bm9uMZGrmIr5n C6GM7eEi+4cgDfytiyHNViRqeWedY3Klmpwt303Is/zLZiTcc7YK7s5cuFRhfci/tJQ0dJms0dA4 WlfS8C6tX2b7g79AD1529cAyAtqMKMsa+HVbcX2Jv62/q+KIJHSVEWRUp3Yqi92rCMXHgIIvcDzO +Nbk9ZJVO8S5TkEk7yyBIpcohYgLawuAtzbew+7Gqu2OvU1FNp2ZxmKyBXijDyGzaTckXNwCOCAR 641P7KcsoKvt7lxzWNJKOCOWfuZxqjkZEvGjdCNRF77EC+H5zbuKVZJuyfY2ZLAllyJD022RgfwO FsPbOgmy+Vh2P7GF5A8TGPJnRCRva/fA2A0lh02vbbBUfJCXq+ScUuzO9tZ2zSV82YwiGtq6uJYY oyndiPRbUeDySDyOLkWtm6d6iWABVfSAA5A5I4x6PX1FHntNFDJ2ayKjjjdnC0EUsSlmABNu8I6D p0wNTdlaGWCWSWlFJTwQvLNMJmCxRLuznY+gAG5JAG5wFrXZSGWPbMMk0cUkckcxWxBu43U39MFw 926l5X0MSTvp39dz53wuzM0kzq1BTyUsYGyvM0rNc7FiQAD0IGwwLTVASIKUDW2uWOG42XhnkpG1 CBWLOVXWnOrTc3F7eVxtfpfEXXvHEMQQWBJVSLXO534Nhb7sFlTNE4KU5iTcaGAN/ruvmdr8jFE4 ip3YKqmQMPmuQObgdRuB679MLZ0Qj/qRlaZBrmIZJAQXQjx3HmOSLnm+Bll7qfvIwEF9tr2+nX2O L5qymKFZXECs2t9woBttbz6nz89sAVVdQoNSSOpvbcgAG21tze3PsfTcDqUYqpBJqmDIlPKiR86G AOkHfk89bDkeuAKgRg6kIBBIC3J29/5unAFsVQTSzQ2iIaIlizC2n13/AK64E0SsXbvENja7Hdue PuxkiKkpN0dM7tpV1IYNcBU2Ynp6b24wxo0aTLdOrcSltzc364BjMoilJAZrWU23ubC1z74bUUMb UM+nWpSVRp51bj7j5DywRGlFsL7PRJDUVLNZwYtlG+2oWP44WTQmKGn0aUDXXSBY3/PcHjpjW9g6 RJ+0Ip7llkiYMCtj8y84xUYaSETSym97KL3ZrH9MGXSBjr3HX2/k47KkmmRdNjvc6f66YuiZGcjW yRxN3aqgNjsdyfc84oYtqLBdDX5J+W/l/XXFqyQKCzx6WN2Cat92tcDqeMKy83Ky2jL6J5HdSRGp 0g7adXS23Q7DFveSTThWAUBtZ2tbriNLTuolSmlaXxIGDR2sbtuPQ2tfESskcviGzXuedwCfvuMY S7F8siuQWYvZQACLA7fgOtvXBSyI0ZYltrFlC2udgfpuNvrioxk0AsLMsYe425sdP3EHFlaqmNVL XsRoBFiBbn2O3PW+AM6lpFAV0dIw0bAPpEmm4RuOSPuwZl9bWZNX0mZUTgz0tRHURsGveRGuAb8b gjceeBZHEsTs5AIXcX5Oq9x+O3T64tjkNTrDoNTAGSS+224uOgO9/W2CJWmmPf2mQwUvaKatoCZM tzHRmtC5H/hTEl0PqsgdSOhGMXI3fVB0BTa4v5421CI8+7H1eR6nmrsq15nluxLSR7fFQj3Ud6PW NvPGFla5j0b/AMylRbbp9NsPE5OT6fgKLM1OrlbGNSwvyQLH8sbbs5l5kzuZVjZ2pGlkLbkKAjXN hydgB6nrbGPy2KSprY6TTvMwVrna1xf2FubY9l/ZjkD5jlWfdoZKhoKam7ybwqwkl0oX0ggjRcEE 7k72thX8GyO4GclXM5IactQNAHiLyoxt3S8aiTyNvewwkTK5a/MWXL2k7ugU9xIOQF3aT3ZtTn3t 0x6nkHZurzurSpqM/io6eaRbIQWWokfwiMobbafELcHci5xpuwvZ2OHLMwjrUMOcNLLp+DtLII91 EbMwIYOUa/GxA2tfFIPezz5RSWjzPs1SwVFBDVRBYqeW5F7KsZvYqCegNwPS2K/2oV0VB2Vy7LKS /wD7QnaepbdQ6RW0L/h7xwfUoMTWmy811KtMqvUFBUMpkYqquxK2sdI28h+eM7+1gwjMMphjpooO 5hdCUTTrDsrgnz/mH0xxRyuWbiuuz0seFRipPs8+nkd3c7aBcgkXK+g9f8sCiULsygH1Nv0wVILM 9wbgggcE25wuY2O4H1x3RIZZcZaPWsiy3Ne1NS9LldPJO5XW8zMEigUcmWThFtfY3O2wJONen7O8 upJaanzSpqqqolZEaVJhT0/i5dLIXZFv8xIJ/si4x6pnE1JlHw8M2Wx0uR08AeHLe6E0qAkJHppw NCuzt/MWNg5JW2nAccNVWSl5cozqWia5mpkVVqap7gr30jsvhUgWVDvbc2OktxjEV+qyPUXSE9Rk mT5GHakyjLlpqcLK5aGMx6LjRK8hUuYyRfUWl1MNgd7IamNKPMxN8OsNX/Djj+HVX1EFgFiAJ4II 0BVYcFT4QyGY01PDU5vrqEmpKmSMxTVC3mcqy6E7pO7RmuCpTVujbnTha1Nl1NSsinNRWyzBRT1t 4zNECDoNyqkDbToNjuuhT4sK5NklJ+WKM2yrLO0OYLPXZVI9VKWjklpHEMkjAXBVSWBNr3F/EALW I3S1nYLLZY2jyzNZaeu1W+Fr4SDKegUc6vRWc8+2NumY5ZT5VRuaaSnpq2oaFopGOiyg3eI2v9nI I7OPlD6DcgjHc1mhBlTNFmrKZEYnUodwoY2JFvGh8QK76CQVGnYTdFY5px6Z4nX5Bm2XyM1TRSGJ HKGSFTJGtmub2Hh+X+YA7HyNvsukE1FIsYIAI2Xa1ipvv0G+N5mEMlHXyLlskyp3Zfu3J1qmo3Gn UfDfe487364QZhA0yz1EcKLMdIkSKIRrIvRtrAkaRuB5XueRdnXDI3+4Z9gBJF2mppZNZ0q+mzX2 23/DGEniljl7pXupkZVtsAdVj+mNv2bgqIs+p2igmFomjaWRCq7rxc8e2MxVIlTU1TKIoohPKwkD XUXc2Pvxb09sZukimP8AxHXwv5A6iEaI5JPlR0A1bkpxv9VP0OK6oqQ0ZYlhISQWuF5Gx+7bgWwZ VRM8pQGMI93LKtr6Vuxb1G5t6+uBpadYQT9rFKGsLsDc2BJPkRccX5GFTLxjVBOXTk0tXqsW+z3L fMbtv77/AF2xJ5jUzyE6zNIrI2224/Am2CssomzGKZ6OmJlDDvAltm87c2O/HG+LqigqYEmmeiqY YRGQ8hSyjY+K4NvofpjE3KKbXkS1COqrGYt3Gm4a/UbW4vYLv1xS0Fotfem+2zJdW3IFuttjyOME rHsQi6JI2AZNQ+cWtb0O/wB5wMz95oj7tt2va979LL5AD3xkOn4LCKaRSV8Ejc720m4Gw6jn2vip nRZT3iFdtBJsLrxc8WPXb64IeKEqFCFCQSpJuxHt14t+V8LajUyamBNwOdz5f5YK2I2qC8vzmbJs 6os0pX/73STLMlh4Xsb/AHMLgj1OL+3uX0eUdsczgywuMucx1NGpsCsE8ayoPoH0/T0wiBeS9izO xKi+92O2+HVazZlmsVRWwu+XUypR3U6DKsSkaQT5kEFgNh64fo4n+4N7O0TJR/FMrLLWK0FIvUpf TJLv05QHqdX9k4/Sf7IYqZMjjymSnEkEtE2Y1avGGQiabRAD13jgJA6g3PTHhXZz4OszFUzSrWjh ZB8RULExSmgFgxUKDpCjwqOASN9zj3Hsf2y7IU1NmVUM8y6OsrZ0Pw6K6ingjjEcMILDxaUFzbbU zW88GK8sjnmuKimbaOmy4lqeSliiicodSIqBCosDa1vS3FsL6HIM3y3P5Kmnmpp6Kpqu8ZRKUMSt JqOxG+3rvbpfCyPtf2flmumaI9/7MTm/4YOTtV2fhGYyTZppglgjjDrTS3GlHBPy+bbYZaOZ70eM 5fkxWplzIPG9NUmaHQosylJrg7dNJBBHFgOmA/2iZc1dkxBAaqoo3qYbAeMRgNKn/NETIP8AhuOd OHGTV9LHkEUFdV08M0NSrRKzfxVeILINh0Ykn2OL6qsoahacmsoe9Uo6CWoVAzA6SpJIsGWR19mP ljy4z9v1Ck+un+P/AA9ZfViddn54kRnMbEkoxsCDf6fgMKXPja5sQd8a3PcthyyvqqennjmpxZqe RXDXQgFAbHZhcg+RGMjVkrUubr4jqt5Xx6kO6OP1XSkfuCiaWo77Mk7R5nStUSMglWOmUvFGzIHY NE1rv3ulQQx5NzwFnUuZy1IyinzySaerjdmepo1pmpoVHjlMkbfZ8hAWjvdxa2MoK/tFl0y0tLHS VUdPH8OhjVo9CKCPnJ0hr3Jvz18hb2TzvLletknqEXNKop3MFQSh+GQFkEZLKr3ZncgOtiRa9gMT 5X+CXE0CVkWWCJp+ywoo6YKEqskAzCJQoZQzKNMhsHfxaGtqYgnnC85vBn7w5Zl8kP7uqA0ldUUw VVNOGtpBWwLSHwWa/Xa42n2o7Sfu7IJa+miESyAXkjlJQddOuMqS9reEyFlHKnnCSfuqeYQdopJj nlWDVV9VRNpkgd7FY2jNo5EVQt0dX3JOxOFb8sKQwz3KaHMGedxS0cJugC99KwQn+ZnGge1x7G2M pmMUaySQ1kyymmo5HEofUWjAHcoUJNm1E2INgLHpYtc6rK3K4HaerppqVz3gqER1mUKbkmJ27xTb gjvFF+QNsDU+bx0+WRxVdPBNmtROa6oMoLCB7ARRqdLC6ILErvctY3vhHPX1FYwd/SfVWSUi9yaH NZZaf5oZNBKxSDrE4ubX/Q2B5z8k8lRA9XWJI7ipWIPGSBJLpuTr4STRpIsLEg8Hlk8kS65KWSCk nkcmanWCaOBxzcs63VtvmG3mOuA5J6etoIKQTyxMskk1RG8IJjebTpbd1JARUFwbGxPnhfcfLY6j UdGE7WSMrodRkgdzGPG8Uak2H8IHSoPJA2BJGIU0yBe6Zo1I06WI8OobC4A4PX3wc1TUFApXVHVt IZC5IEg0mMm9iSPPncediKYOxmdzRLUU1Xlsymx1d+8Zv9V298X4clQ2HPDC235IPUR7kypFOLMq spvG3Ue3l5jzxChyvMs3kVcsy2apjQ2buUtGpuLh3JsDYDa+3kMEr2UzulqaYZhT0LQo6l4/jEJa MNc2I33F/XHsVQ8hhjWIpHShR3EUYCoidAqjYC3lic7xlV6pP9mzzOn/AGc1lVOJa2py2ijC27sh qmVfYqQB6+K2NFRfs67MgR/HDMKyRf5jUd0t/RQDb6k4bs7k31G393bF1G92ANyb9cSeST8nPJJv kxPU9hcgqagxd3X04Ubd1VXCjoBqU/1fBK/s2yN4mf43OBckOTLGbfTRa2GVdOO+Ug7kDYbYdZZV pKNN/mGx640ZS6seWSSV2eHds8ifsvmnwazyS0M0XexyOFDNY2ZbjqDbi2xG2MxWSyXIZSC1wFB2 +7H6L7edn4u0fZt6RSorUPeUshOwkHAPow8J9wemPzXO7BiXR0JYgo+xB3BBx0Q2F5eSKTK0bXNl Y76v8sauhqof3S5r4zVRwBppVR7Sd+yMFJbULKC1yLG/luSAMhpBJolCCSSZtEIZQQL7cW5JsPb3 xus6y/8AdnYjtA89JTo6QMkTKikgMVXY+V22xZRs48mWuuxZ+zvMJ6bKcxqY0gmqKioip5u/VSgp 0UvIdJ+Y6nBA33RTY6cI89zWbPu1VfJAlTWSyzMkKIrTSNHEoRTsCT4UuT7nFvZtoYsny7vQxd5q meMggKNJ0sW6nwA2taxve4wr7DU6TxVMjuO8JiiZGjka6ENKxBjuQdUa7kEbb7HCRlUpSFnH6IRK fjh3LPEQx0koB/MegHudsekZ/lGU5Tl2cNS11a9RlsMdPLGHIjarJRVbUb6gxcsUAUKIyLm+2Dzt Hk7Z5eH7tp6j4eaYgfM5Yks1uWIUEnk8nc4K7c19V+7RDKFj7yoLHTYFwqtoZiOWK6CWO/F+MFzc nGhYQUYyb8BKx50mXpXpQVTZe6l1qFQlNI6mxuB13A2343wFPVS9zFUVNLKsUtzFKQyo+9jpYix3 22ODe08sMfZ+oljorz00cVOlZEdCBTYWAVibELsreHfhrhsEZtmooOzZjp6rM6ZxSrBGkSulNOCq qV1FW1grfkobbGx2xozutDyxON/V1/f4EkVRRo5DROpO+kOPywelVlgXxRvf1jBwblcyjK8spqVc omleIPpraOZ++LAHUpVR1LA6idgpAtbGQNUZJJSIEj8bAxx3Kx7/ACjc7DgbnbqcVjku9EskZQSd 9nu2Z518VQU2X1s0mV0c7BJUeUShkPzlClwFABARdO5BYG+Lc2zHLqiBFqIhU0khtHCQoQWHALO2 42sViDevTGayaalilmSSkoahmGlkmkkU6fIWYc9T6cYnX1OXwzx/CUdNRkrvGKl3Rx0Yo4I+uwPB uMcnHqjo5LpmhtQrU00dPKKzKqKpgqe5kn8EkoVjo7zQCrIDc3ABcqDfTfC7Ps4gqsxqWgmdVkZr QSTXkIBuFJTwsPEfEL3tcm5JxTQZ5LHRSUcFLk8Sw7xvIkrsg2v6C53LEXJv54UViVE7ERzpJIw1 fYUupl3F31FyR7kC97emFabNaLIZqdZgXMbwwOJVgjW4acfJq23Cne29yACbXwLVV80Ek1VHJDC7 liyk91GxJJ+WwAIJ20i3niuKtkp4hAtHldOjtpkq2ou8kvxzICI9R5tcXPlgWtihp5m15dSvIp3+ IQm1utlcL7WBGN7aH94pXNYXkdfiLysP4ccRYy+YJXYjqS2334ZLUxVDLJW/vVe72Mi0okYg7kKb 2APO+wt8vXFVAs0wkdkpaKK23w9MkZG/82kDUPRifpi+WrUgxEDREwDq3Gre3X5T817XOw88UUI+ CLyvohl+WNmmZ5fEzIaaEsllUghB9oSTySSQPCAN+bC2G2eJW5FGj0pcUz2jMljZXO9jfi+9vqMM 8oasgSSpiihbVEobvBqfStzxcW8yP8sGV1ZU1dOYKqChMUqBu7npWIa/Btr/ANb4DjkU7itC8oSj UmefCuEk4eqnlmlYkbG52A39t/wx6JkGYJmPZ6FlYa4GaBtXO3n9CPvxm5ewLVEQEM1THHq1BngO oc/K1+fcbgkG98aLspkMvZ/L6ymWQnvJElvIoBUlSLf+Uc4bLGTjsOJxT0wqOIMGXnfy4OOCAg+E 8YY0VK4Ql9iehxa0F2tpBHkAd8cqj8nU5fAkqIAXXUuoeR2xZDG0SBk1ah/KoH9WwyroUVECrdyd gBgcQyA3ZdIUX1Xtb1waNdotNeyOAdRU7EHbGB7W5LRLXTSxZVTSzVjFw6xgyyScsB0uTuT5EnHp EsSTU5LAFrDdevrhbUR93GWi0iQcK/y3ta/p57eWKY3xkTyLlHRnOzGRUtDTQVC6Zal0uJgttAI4 UdLbjz5wm7fU1XL2fzaNwSTCTEAdnCsrGw9hfGsNPVUsSpRmOVAAAsnhI89/Ine3rgqlMtg06Rxz Am3dtqFvME7j/THdRwX5PAcozFhlMdNFVKGPer3QcXYliVJHpqJ9bm3XCfKczlyti8catrCbMzru u4+Ugkbm6nY/TH6Nzmmo6qJRXUVJVF3VPtqZJGJJ2FyL3J2388Ks1/Y2tfC5pociSpd7KaeGePRf gACXSR6kX24xN8Iak+ynKU6rweG5XmFRJ2goqqWVTOsigOwAA0rpXYdBtgrO6lGhy2OM6YFldxrI 1XLLqJO3W/UbY1uffsW7TZNTTVsE+U18FMDI+icxlVUXJKyBbjpsTc7C9xjz7MKbMEYNU0rK6m+u M6vbgkf9MGMVN8omc3GLi/Jo+01RFVohQEuasBnGhgCTxtbbrZrG9+Bifa2ULQVK9wA9ZMC02plv Y86SSGU2G4tuDtjHS1krsBMELq+u5jCtfyutjb0x2prpahhdtCg30K5C3vzbofUe/OAsdV9iks98 vv8A9mxzXOzST1NI0uZwytGAz0tT3aSMVOlpEOzE7X8wbALa2Gn7O8toqvJZ5azUH+IZV08aQqjy 8wcYmbOHlpaiIT1So4IWJwsiWPPPym99x784NyHMp6eg0JNIq62Nl98LKD4UjSksmTb0elwd9JKw fREodS8ekWXe4ILEixtcMB6bcYtnq4oZe6mhiaFiZFmt/EHkwv8AOPuItYDjGczXMaVMyejy6KSo WKVkHdSMySR35Q8hSbHcYi8tL8MCQVdgQFaTUFPG/W4wODQvJMfDMgzGPLadGkB8UiXtGOt254/l tvx7D0+ZU8ck1NN3q1T/ADllVllH8pUMNgLfLa49ecZ85vIaVYJmvp2sCAvvuOtsU1FSkqWnkjiA uVCnUfPYgbYHB+TcjUVOZRGfuo9M11I7kIG1qeQQDa3vthf36Ujw/E6e57sqshmLdz/dN+dtg/Tj 1xmzm0sEZiGmG/JUWDfQYsyQ5r2mr48joamFVmkLF5GCKWta7OeF2AtwPK5weFbByvSNU9cJoNFz FDb57+Jv8I/9R29zgaN1aohn0AaBZTbhb368+e+As27LT5Rm3wNRVR1kagGWSCQhY2sCY2uAbi44 232vg/L6WhCKEWWdlXbShN/YnbDxS7Qj1pmqynNqNNeurnlRTYaU5BHl74cRZzGan4wmoDaBHGQt nQeItYW2Yna/QG/rjOZdTQPO/wAZHJFNI9oA6FNCC1gpOwbm/nhhHlnwoErTOujbTFdWZRvp55/D DgpDtM9WFQ1JTvrKjURVMbHysb402XO1dkcFVUqsc1TIx0oLWjXwrufPxH6jGHg7vOsxpoITOwIZ mOsosKj5mItvsbA38gOcbfvF0xrCuiCJRHEgFgFAsMRzTpUWww3ZOxivYuVAsLkb4lSUxnYtI32f BuTufpbFWtAbOw1H+UbnBazEgBtKgcAY50r7OhuiusWNGCRgADa4Av63OBI7uHJUWYabW29cFNom lYPYad9NrkepxAwxkHQrqAOCLff64PFt2DloVCKz6ZDoUg89PLAU0ciITe6k335w6NK77E7X324x XmcKRUjSHwhRdr7+H19cLJFIyEfxbxRRogarlIBVIltZOLk7gfW18cgqZ2195HTwyBQRCZCZFvxr 28PXpfC55poaeaBCI5FkvKwNgt1BsT1O9vPbpjmX1cUdMIqWN21XIYLa5P8AaPUnfzx3xbpWedJK 3RN8xqKDNaKbMJYFpY5TNIIiRdUUsQL7k2U/h576XKK7Mazs1Dmr9o6mmzB5k7+laSKrgphoXvZD HKtoliYSHSrC6qBqu628b7bVkk9cE8d44RGYlG7d5INQ3G3hXqDxbH1V2pq2o6vL61KerWvjijmL rsqa1YsqcC2hRxe4v7cueLc7RfFXHZ7X2lz+KbsvSnO6SlliXL/3nX02k93MyKqxw6b3CPUSRbX2 7pgSRjE9jc47Ydte0cWS0c2UVTNG0vw9fQxmkpoUCqQoVdaJuihVI3IueTjFdsu2EldS1UTXL1dT GHcbakgVmAI9ZZnP0A6Ye/skzuuyrKM8zDKK/Oqask0QBKHLKepViNw2qQ3uNW6+EcG7GwwYJQx3 IWdylSGWZUGRVqVPx2Udl69qbvO+/cWd/DzDQSH009Sg1AWPyc22Y3xkqjst2BzFHejz6uyqxFxm dCwjQngNLEWQHyFjfzw17ZZx2fj7KpQHIMvpO0CzxypMuVyZbMsR3bXExZeQRdWYbg2XnGyoKpcl 7Pdjsjkr+1OXw1tWDX18la2X01C7Nr0KpV0N/FZWOlrXPzXV/caXb/v5sVx30eWS/sizGqVpOz1b l+dRAAhqCrjmJ9LAg3/ugEjqBjN1nYbtFQ1D08+X10UicoYpAR7jTj2eqy2g7d/t2zCkhpHWhilZ ZXyqnVJJI4QFd7hhp1ObFwT/AC2G+zeOiz55agdnsq7Zw5NHKUpDH2hd1kjFrOLQygXN9g9hxa9y Wlm4rdf8A4GRirXqO2ZzWoEtHVQwlUaWkdBVE2BBVbWUBQbmwJthbnuXnMJnaCcAsblj4CWO52ub c8Y9YpO2FTUVSGeVXW/i1RRkW9tOLK7tRGDqpqOgjVzcstHCGPqbLgLPGEOKQz9PKUuTZ+e6zs0r zCGTN4kqLXCll1W9FBuf6tiubsr3MV5q+TV0EwWBSL77s2rjyBx76O0r/MTF52+Hj/8A5wS+eROg cw0oc7G8K3/LCfqF8D/p38nh6dl4YqfXJVx04ICh2UMTfjxGwv8AS2LYMgi+LpzR5vTRSKO7jVIw Selvmx7E2dRFiWioyeuqEfqMQGc0zMRJQ5ewY3JWBBf3sN8b9Qn2jfp5LaZhYOzlUknxFbV1NRLe 4KwsW+4Em/qTi1cni+IBnozGzm2iQnvZD5BAQAfobdTjZvPlDD7TKqM35+wUX+4YjDU5PTMxpqCC B2FiYyyG3uDgrPEHsSMnTwUNLE6TQGRCSQ8MjFU6FSCelrBuowe8VLmEalBLDpsNTqfELdBe2HMM WSFtS0qoxN7rIf6GCNGUrfVSK/vMxP4nAfqI+Bo+nfkU0E9LlsTxUaq0khvI9iC1uB7Dyvzc+x0U mYVTAgAD14+7FjVuXwKTDTsns3+YxOHNaSUEGE7eu2I+5Fuzo4NKkgukEMBvVyOrW5UAn/phgs9O Y9VPMZHYbKvI9zaw9h9+EMmaU0dyKdR6gg/pir/tIgYIsRsdvnsPwxnmQPakzRrqt9pJFGp3so/r 8cWNUxRKBqDX6A3vjGVOesjF4hEvlvc/jfAdFndVUVDBnK+enk/dge58IKxeWbaszZKUXmZIktca ufov+eMV2rz35GLOlOouEU7uTsB99z9MB18weqOs7A3Z3OwA3N8ZRq6TPc1maKNvhkFotV1BHruD uN/T64aEHN76EnJQWhxk+YyVlYsc1O0qlgIoI11EEnxOxPS25J56Y0WarT0dJcxRxIzEKEi3LH8B fzOFOV5RRSroeWmkkU3ZBWSkKfXSNvqMP/hqXuYKSamkmSXV3Xc1bSjb5rEkED3x2o4pNHmWbwvJ m1dNVwPPRSKq98kZeIWA+bTurXBJvbfe+K6TKsuqJ4poJJSgfa1SXi59bnqf5upx6i+S0hmOgTRy lbA3DNby1qL9OpOB63s3SVrrJWQwCQW+2pkMUjeV3XSSPphJwcnaZlNI8M7SU/cmjdSe6cTeM2I1 CZrj3AtthlU5a1N2Oy2fNJmpKeqfa1KHJHiZb7i4IAN+dxe+NnmPY2moXmNJm0RhkkMssFbClQoc 8m9w6k+Y39cZv4BqeWB0oqmBqdjIk+VVWpEJ+a0UtufQ8bHVjSi6RlLyZ+SapmqMvpDm5r6VCvcH v20xXIuoEvyHwjY7HbzxsM5zPL5aWSOsp8rkr1iePvJwYxMEudCpT6Ygyk2GrSVuLAgjCiExR9pq PMWloZp6dllajkj/AHY8hW9juui+4uRyRx1wZn9UpynPWzWlzIVda0clGtXAsyUxDXZY51PFvReL EYnJXJFIyqyHYGWbLstr8whL09tKJK8sESNboDKtgQTub6dwCL2wxVuzNLDEmZ5AyzFAytBQlkkU 8MCkzD8enTjCrLaSkHYNKiaMVZnqWDxUtOssqpvpZisgII8yLi4HBwm7bNW5PnK5dmNTDUy00KIs sCFAycjUNvFvY+w55wrjzm1f8dDRkoxVnqFDVm5JAB6WAOLmqWUaSNudxbGFpc4oVh0S5dGzf/FM kur8HA/rrh3R5z2cCIsuX5ohsLyRZk67eZDXH3Yb2L8je814HiylmGlm588Mw/dxi99/InGWqc6y QTRfu6bOYY1+c1BinLcbKAqnz5PlgCXtUySsadJJEPWVArf+UkYSWBoZZrNY1QASLj7+MQ1M7eFj z1OM3F2rhL2nppfeMXAwdD2lyu4Es/dMd7OLHC+20N7pplKGMXdQfIg74oadASrORvxf/XAlNm1J UC8csbi2xAB/LEyaeZ9UhUjzV7HA4h5l0Ev/AHtVDXsb3HTHKqtIkszMCTjtLTQxteKU79G3xdJB EUKnSQed7YDig8xV8aki6gXt7dcF0EoVbEG56WwJLRRI5CSDSenlj5SsQ06lDcWOFcUOphFZUH5V Nh1FiMCQyapCWZrDpbHKgx72ZdupIwKs0cXzG555wOIeYwndfhtup5NhfFVHUJSx6l3d+vphRVZ7 TLJ3aM003SKEam+vl9bYXSJmGfKQZYqalIH2d2ZnG1t1G+5+UcnriscTZCeaj7OszkzeV6SjEksJ NpZI2Cqf7gby8z9MXtlVZT01OZdfwuwkCOQi77LsL8dTjQdmOzqNEs09fLBDEbFQixX8gTvf2Axu 1y4U6KKSBZZehkYkj/lA/Owx1RjSpHJKbb2YSgy/NaywoqZkprkxxK5ihjHTmwPTxbk40+WrWUVd NTzyJJSwqnfOCbRsy3BFx9CTYEHGihp54WDVr1Ba2ruwrCwvyQo2/wCm/GKzU08cjzyPT0UZI1zT vqmkRQR4YoySF8md1HuDsZSjBW2aMJTdRQvarqoXYy0ctRCeJIGRri/zaAST7YrnzrL4IY5TO7hx dVK8gm17HYdN8A5pnsVRSTRZXRQGB2Jepe8SkeXO+3Nr388YHNu0FPLUSRQmXM6ovqYRLpp0NrcD kgbYj7zlqCLPBGG5s2ubZyEQz0zGo8BZHEKhls2kj3VtvW21xvhDkmd1ub5nHDTUdUsUQdp6mrlR QSBvYhAQb2sBcjzAucUZJRSSGnbMJpnhZWJjgURFS3Ul73NuLbC3nj0nIIsly+lWPLqNixHiUxa2 I8izG1vrbF4xfk55TX+VGfVKepiWGshNXCzG6SRa1YEWACnpvfpfyO2BZ+xNPClRNFST5YxIDvRz NEpBtsIxdSPMFbY3dFQq/eT05lilLalkZtVzzpBPK+Z6k2BIG7GJy8alxpc7EgbE+nphuN9icjwL NexuZwyvPDDR5hoNxKQaOpB6eJfCfc7+2M5mmQVs9UZK7Lc/M5UXMirUbAWFnuLi2w9sfpapjVgQ VW/kwvgLu2g8EUSBOR3R8P0wvCtobnZ+f5aSCGMtHGSxIVFZSC7HgC+JnLmRbOQ7H5jbn/TGxy7I 4ZM5rgiju6Ne6iBBJuT43JPJJ5PqMMmyRCo2a42tpxqG5nlk8cMLle7kdxvaxA/H/LFHfg7mNtPm Gvje9o+zqGNZ1cxzA6FBVj3nXSAoJvz+uEP7jr5B4stmkJ6mnYMfrtgUHkZ+nZqicxKttjp8W5A6 e+I1OXPGju8bk+QJJY+VsaiLsnWyMNWXCHrqmnYW+gN8Mf8As6Mup0ZgKmtmbRTwqukO31JNh1JP 0waA2edw09SzM0KKhQ6SQ26ny2w0pp+0EVhBJJIg4WVAw+872x6bknYxaakRJPG/zSPb52PJ9ug9 sOn7Lh6CaOnKpI62DHy679Li4vjNWDnXR5VR5zncbgSJlv8A+bSfwJxoKd+0VXCskMVH3fFxMXB/ 8uNBSdmYUvHElpQdkIAvbkC3X88F01CaN3ETNE5Glh8pI9b/AJ4Xgvgb3H8mUqIO06TBTllPKWFw yyWUehuNsBJB2lq2suXU6WbSxeQgr9CBf6Y9Py+CODL5JJCRDrsu1yT10jrfbEyGkkKSPFDIoH2b L3jgeoHHttje2vgPuyPN4sizhqyKnzDMaWnjeNpC0ERYoBfY6j6YZp2Kili7yYV9Uh4aqmKhvaKM Db/ERjaqIVb/AHg8kjfypDrv9BvbBIl7qe1UypKo1BGLO5vxZVvY+5FsbiomuUujJ0PZOmpwjR5c iRx+K7x6Tfrvck38t+caOly+koleRiYBEbNJIAANtm1Ai2xO/O/th07NBGKmpo5FpdOzVc6UysdW xC+J2FhfYb3HrjLzVLQwQyBTPKjF0apJMSuxuTHEeBfq2+wxOeeMOtsrD00pbbpD6kqqdYlGT0VX WndUaJFhjBtewc8/8t/XC6pnqo3jlra+noYhJpMVHUFqlx1UNpspPGrp0BwmqcyrXheprqmKEWIM ha50+5/1xlZc9eWtEWVjVK/hErnm/PiPA9gMR97Lk1FUX9nDi23ZqarOI8ukU5VTtTgyLraaRmaX URdGvu434PkDzhLnNbLUZg8GXRrW1MbuEAYaVFwF1HccgkeVz54Y0/YXMK+P4rMqh55tN44kl7tL +9/1+7D7JuzuY5alPDTwQwEE62jhVlK7dSeed/zxaGF1UnZz5PU2/p0ZXKMmlzF+9z96iCRTZ4J1 YKh99wR6mwxr4uy+VzlWgMUU5AHeQsCW8tS8N+eHkcdQFMmbQCnKfw5KZWZlH+IE2HvsfLFJqNLm OmRqlT8ki2huT/aKnb/7cdCgkczk2Bx9lnjfwzwsoFy5iVWvfgWv9+HdNlUEIAkd5bfyg6VPvbc4 XU2YsJFFPSumlSZe9JJNjwCSB9T54PgzSdpFDUEuhuGRgWte1yOoHUgnDJCMadVGnYbAW2A8v9MQ qTEaOI04aR0uJNFzZvI+3pgJMxq5J5vh6NBAgYRySyae8bpb0v8Ahg+ggNPRRxFjIY93ZU0gsTcn 7zhkgC74iI37xlQeZIGOLKrC8cy6fR7YavHHJYkC5GzW3wPLTKW+VdvIXwGjIyMnZ5jmM8Mcvc1g kM9PICRqQ7lTb1P4HY4hPlOdwqzVNbHTwjwtM9QAAfot749Br6N6h7BAZgTYDSNII6v0tv6eZwC2 WxmsoxUWeygKt+87u3zBQRtbksR1weAFITUeWTJAI6ioilqE2kaLjfcX6ja3vib5XuoIYk8X6/TD KjpO4LujnvZRZpTYKu/UnYsTv1t6k47DlCrNK01W41bMyXLyA72128KnrbxHzHGA4h5GflpR3jQ0 UK1E42f+WKI/32HX+6Ln2wszTs1VJVU9XCs1TOl2eZDYq19gqC9kA4G/JvfHo0dFFFEiRIkcY+RU WwHtiLqsQ03Bt18sCg2YzKamoerSnrKe5c2UpHoK9dx5YfPQxyxmOWPUh5Uki/vg2dwtybEgWueb eV/K/TA8s7Xsp+uMYXvkNESL96g/sq9x+OJRZPDLIkEXxlTIRZY+81E2348sGQUtTVxSNTmF5B4V iaYJI/FyqndgLi5H+eKJswbKocxgzCmjXvZAgpqgPFOiADxd4hsNRO1iw4vhXJIrDHKRXW5RR5ZA UnqI4bkMY1JmYEcHbYHg4R/DRyIUy6irJ4nkue9kKxyMTf5VIJPoMX57mdNTx09TQTSvHKDdJn+1 iO+rU1vFckACw29eczR9oa2liKZfKYYpGMUiq2kqQLgAjcCwNwOdsRll1aOiGBJ/UayTLFotTZzW x0jPYvTxKO8NuPAp9TuxHOF0naGGjvD2coViI2M72eQeuo+FfoL+uMtW10EEbSVk4YLuwJ0IPfqc Z2ftPVV04pcmgLyHZNKGxPooucc1ZMnZ088eNUt/34NLmebSGVnmnaorW3LuSwj9d+T6njACV9TX kRZZTtVScGQG0YPmzdT7XxZkvZHN6opJmtNBJc3KTTsAT6qoN/rfG1yuMwSingpqWZ0FmWByQn1I sMVjgXTOefqHJ2Y49mJXDtnUs0lS6FoF0/Y6uNt9yPXDbKeykEMIZIkuX0Eybni9zjd9yJUMdXRy BOdSEOB67bjF1HTiLwoVZDYnax29MdMYJHNKd9izK6H4WBo1qymogkLz9PLD+FdMUWhi1l+Y33t7 4tgggd9QKwqu+pR6/ji2fS7gQQuIUWwIU7nk/X/LFKJt2VqbvZm7sf2wCfwGD6Ojp6uRu6iWYrZS 8xve/AA2Pub4X93Iq3dCnnrsLeXXBFDUyUbyGGx7xdPi4B6H6frgp0K0Ffu2l0tNpd4VYrrjREXb oCxu2+3qcT/dupZFWmQyKokZSAJLb7HleLG3lzj6lWKIUjiqQBEYB5AWKtpA0gdLAmwHn54tgqTM 9VIk0izAqYwTbWAoG/le302w9ClUa0sCEyTVAYgMXvqv9bYrmnjaJ5qSpnlMfNo1cLf+0xAsPvwP WVRWfvaF5YhILup6P19D9MDxVlT8SZHKs5BRvCF1r5G3OBdDURklYkuzMx6km5tg/wDczyqknxMI DqGAZGuLjrvgRZoIMwjTSdLC6K6gji5HuOB/piyeeR5S3djffclv1xqXk3fQzq6SNiyOjMZbKQjG +xG/iH58/lCTKatYh3QEUSAm6wCVrc3Zieb3Oww3qZ4IUKxxqr/zSclrcDCaWtkSRmimkQnnSxF/ uw1iUDwUTALM0ysN11GK/wB3H3YseaJCO5RQRsDbcfffBgjkrKCkho1UCNS08hFlDHpfqQObcbXx GOiy+KQLV1UczkW0F7KT6gevmcKw0Lql5xCkzhysvyyNuDhfI7aSAbfTG2npYJlRJY0K3FrkBb9L dMKM0yinp4xLHLHE1/4RN9X+HqPywGmFMykqubhvPfbnA1fUGlpppo0Mjxx6gLgLfcAs1/Ct+T0G G2YRz/A1Iy9lSsMbdxISLLJbwnfbm2PKs1yHtXm+b0ebJRZjNXU9OkVbROgI1KSutd9BUjSbDqL2 OJuyka8gzZ9NDVGgrpYqmeRdXfRI0JEg3KWBJte+k7X63BxZ2izirqsqgYTQsabWNUbG402uCDuA b7D0PljP9qOyOcdnKunrsxWCOBpA5ZagMY7MSA3r5kXAwFV5jJm6TJStNIrpoVwCdrAbH7+cRnC6 OrHlq/gbQZlBPTASJrAkWXc3PB29uPuwnSuqKxjDQBXdpNRYbItgfr14wRlHYyuqlWOokfujuV41 e+NdRdnZsrlBpzIsQFyjQ6k2sNiNx9bb4KgTllszOXdiBX1qzZ7mEj2OoQr4VA9ztj0vKstocitD l9BCA4BPdt9o3Xe+523x2GgeaVdelSBuiIsltr3FyCOeuNPleURjuVCoZE2AdSp36G9xz5cYookn L5KqVRPGDEk51jToRfGvmfT3wXT00cKFKeABARcLst+NyevphtDFZbCQ6+UAN7AG2pt7c728vvxO Gl1sIoNLFbAzs+rf0A6+u+HURHIXmPSbWuVOOvEJNiN/7Q5298GVdJ8Kqa5UZmJ8ABBAHX2wMG5G 9/Q4NAsHj7yRtHe6UiJJBW7E33G+31wQJSyqgqvshbbwsRY839/ywzpqSnbKHrJYldkLG3U2Yfpf B7ZXTraejjEyWv3ZsS6n+yfP04PphkjWIXDSya3dWNrCygG3lcG34YiyC/i0r7bY1NTQ0VRCO7p1 AI8MiHSR5+/scZXMaWejl0ykMh+VxcA+/l7YzCjjXVPsyjMOA7lR+uAWGZzSqkVHTlr7FJz+HXEm ZgN8doq74SfVojbVsSw3A9D0wthoIGU9opJGbuqRFO+h1J0/W4OLP3ZmEO9esMaf20V7fU7gfXB8 ObLUG6zE32KtsR64jU5s0I3lKAdAd/uwbQKYBWwGGMRVPijkW6OjXBHmrDBkGWtLS08iVGoPGCSR vfCiqmLRSNAAab5iouAj+Y8vUYNo5poqOBHBWyCw42wGw0FZpPIzMsa2A2AHnhQEqpqhIUQq8jBR uLDDbOv9tqPdvzwHlv8AvOn/AMQ/XDUTQXnFQ8Z+Apyfh6cabK3zHk38xv8AeTgCON2fZQN97YMf /aJf8bfngvLuJf8AhtjUZugR5ZpYYoZCBCgGmMbD39ffHUjjW2tbqbbKbHDWo/2Zv8EeF0nX3xgJ 2EiNVAeFk0m/i7sEW/S2AcyjmkjsrrcE3U6hz6gj+gMEUP8AGf8Awn9MXV/8CX/A36YZGejyvtPT QZgvw1XFLKFuLrdjz0Fz9+FPZ3sstHVH4dleB/nQqVdT0Nj+Yxt6H+NN/wA2LY/9oov8Dfpic0PF i80sKoYJaaaVSNwsRIt74LTK5JQpTvQAbrrbcbcX2PT1w6puY8DSfw5f68sBIJ2hyedgmov4QSGk K2X1Bth3RZadISJWaJb3ciw/5fx3t54By75o/f8ATGvpvnk/xr/+q4ZIDFLU0lhEBJoAuixqoU+Q sOfb8MVy1AUkfEVaFeI7WAPre2Dav/ZYPphfmH8SH/hfqcMIVrUIQQ9LTsSNzpNz+OJEUU/hAenc 7bbr9f6GKR8/1xEfxMCw0Nu5mhyWpiZNQCs2tW2K3BxX2ZnZKp6cDXG6l9z8pHX64Jof/d4f4H/L AXZ3/b//AKbf+nGfYTRwlXd3XSpdvFtcEjb6HCftBTzfDF45m+GG8kJN7b8g/pi3IeKz/wCYH6YY 5p/uiq/4RwQmG7uI3BYEDFb0kTi4YX5xFvlPuPyx1fm+mECcFIjn5tuoBx00aA7MBccnHyc/8/64 dVv+76L/AAD8jg0ZsW5VEIqwPIfsrESAg7jy356HHc0cT1Ran1LGBpFwd/XDDOfkg/wr+WFR5wWq Ro7P/9n= ------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0 Content-Location: file:///C:/9758E36D/Judaismus--shrnuti_soubory/image008.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhDwALAPf/MQAAAAEBAQICAgMDAwQEBAUFBQYGBgcHBwgICAkJCQoKCgsLCwwMDA0NDQ4O Dg8PDxAQEBERERISEhMTExQUFBUVFRYWFhcXFxgYGBkZGRoaGhsbGxwcHB0dHR4eHh8fHyAgICEh ISIiIiMjIyQkJCUlJSYmJicnJygoKCkpKSoqKisrKywsLC0tLS4uLi8vLzAwMDExMTIyMjMzMzQ0 NDU1NTY2Njc3Nzg4ODk5OTo6Ojs7Ozw8PD09PT4+Pj8/P0BAQEFBQUJCQkNDQ0REREVFRUZGRkdH R0hISElJSUpKSktLS0xMTE1NTU5OTk9PT1BQUFFRUVJSUlNTU1RUVFVVVVZWVldXV1hYWFlZWVpa WltbW1xcXF1dXV5eXl9fX2BgYGFhYWJiYmNjY2RkZGVlZWZmZmdnZ2hoaGlpaWpqamtra2xsbG1t bW5ubm9vb3BwcHFxcXJycnNzc3R0dHV1dXZ2dnd3d3h4eHl5eXp6ent7e3x8fH19fX5+fn9/f4CA gIGBgYKCgoODg4SEhIWFhYaGhoeHh4iIiImJiYqKiouLi4yMjI2NjY6Ojo+Pj5CQkJGRkZKSkpOT k5SUlJWVlZaWlpeXl5iYmJmZmZqampubm5ycnJ2dnZ6enp+fn6CgoKGhoaKioqOjo6SkpKWlpaam pqenp6ioqKmpqaqqqqurq6ysrK2tra6urq+vr7CwsLGxsbKysrOzs7S0tLW1tba2tre3t7i4uLm5 ubq6uru7u7y8vL29vb6+vr+/v8DAwMHBwcLCwsPDw8TExMXFxcbGxsfHx8jIyMnJycrKysvLy8zM zM3Nzc7Ozs/Pz9DQ0NHR0dLS0tPT09TU1NXV1dbW1tfX19jY2NnZ2dra2tvb29zc3N3d3d7e3t/f 3+Dg4OHh4eLi4uPj4+Tk5OXl5ebm5ufn5+jo6Onp6erq6uvr6+zs7O3t7e7u7u/v7/Dw8PHx8fLy 8vPz8/T09PX19fb29vf39/j4+Pn5+fr6+vv7+/z8/P39/f7+/v///yH/C01TT0ZGSUNFOS4wFQAA AAlwSFlzAAAK8AAACvABQqw0mAAh/wtNU09GRklDRTkuMBMAAAAHdElNRQfVBAISERH3ZT2LACH5 BAEAAP8ALAAAAAAPAAsAAAhXAP8JdNaroMGD5gT+20OIksOHDtf0UrjHmsKL/xhNFFgRo0KNFC16 zNjLXME9pQrew6ix1xqIWt6xLMjo4phWOHPOoWmTk8+fnLy5hCnTo7laSJOu9BgQADs= ------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0 Content-Location: file:///C:/9758E36D/Judaismus--shrnuti_soubory/image009.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACgAAAA2CAYAAAC1ItuGAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAAB3RJ TUUH2gcHCh4B/lf73wAACE1JREFUaIGtmX1wlNUVxn/n3Q2BAElBpo2aANaCLeBHZUCoiuMAVdQq DNIWpRCyy34EZDparWOF2UEsNbbQqcq+C7tJhlaqOCO2Q/1oFYsUqLZKlY6tiBogUqQFBwLIkux7 +sdukk327ia72ee/99znnvPs3fuec+95oViote8BlaL5S8FVFC++SAnKS1z9ziH2bttXFJ8pWEXx 0s6NQAWi9dQ9NaQoPlMojkDR+QAoF3PO+klRfHa47reHmsaBuOKfAeUpS5wEl9MU+LDfvinGCrrj t9ElDqAUF+v67TeF/gtUFhqst1Ib+Xa/fdNfgTX2GOBW45jozwiF+r0A/XPg4v4cPr7J4Qu/3y// 9OclCYS/TLs0owzKwfqEU8O/znPfPV9omMJXsM1alUOcAmeBS6j4PFBwDAoVuHjDDaDeNDEGJK5E nTtQvZtQyF2YvEIEeqLDsZwngV8Ds1DqDCxBrYU01P0ebZtD86iCq0v+e7CmcSBDW5UnlscB8EUu JKGHgJ6rdArLmsRG3/5CxRUm0ASv/TzKHIP7f+HonTQG3i/UdZFqsfVzjHtRv4GLv+MNP0rNU5UF ue6ntC54wk0gi3Iw4sBvUX5JQ+DdvrotnkBfpAJHd6Jc3itX2Y6ljxAN/rk3anFPwAvDF1Mi24Cr +sQXttKeqKNp6dFslOx70BcZkbfATcFPccm1IA1kzY9pUObgcu1lceSabBTzCnrCk0FeBv0RsWBD 3kIBvOunoLIS5OascbpwGkdm0Oh/s3eBSzaMxXHeAioABfER80cLEgmw2B6HJctBFwCDsxP1v+B8 i9jSA9kFzls7iPKyvwHj02ei6qchuLFgkQA1jV/CFfcDPwaGmUnyHmXxyZ1FgJ57sLxsVQ9xAIJI BE8kWXtDIQvvxkvyFuhuH0b10cdxyViUf5tJegVnS1d1D96BxfY4LN7DfBX9H3ABIgFUr0eIEw14 Dbzs8NpRlFJEdqJqA8cB04vYjmWN7yiRXStoyaos4vaSKB0DbEU1AixAyf84n5yzIOVja8rnXgPT jeOs7pQFgC9yKaihlhInIYs4M7gV4Ys0ezWL7XF9FpfkVqdZznJmcCsJWQSYDrNz8Tw5qkug49Ri zolP0OTfx9DPp6FydbcRkc5V3AIuG6auB9968NkwdUv6v5HGTRkmMvTzaTT59yGsN8S1wO2FjiOS yp0G0jlcshaABv/rwDi8G6tw2mcgzET0KgWxYfFxeAS4qGNDK3AcjoRhRQAaRZyrgM0of8Jyv0p0 SUtnFKftcaSkDhjQI/5sYIVQEx6NSz4xCHyeWGCuwd4hQmwIA/5snBTCAVgquSqLx34BuCPD3qZV Fm4xlxnV53NFjcCyPogDCKa42aGYY5VYkwRvZAWqqzIGE4zFajuD5RpJtO6v6UMxGHoeWujeUciF kwOg2gOt3aze9VNwEofANRSxTLnxIQtltGEgzpnhH+MqHY1au6m1N+OLjOwaZHoe4gAqUnOS8EVG UmtvRq3duEpH0zriQNJtT2i1G5yBhpKslJ94FKUKEIT5ODobj/1TTp39hTx376Q8xAEgMIl5a1+h vOw+HH0ISV1Z1amj/MTt5klS7gYpMQwNAHxo2kVIGQSyiCFDdlLYVcFiyJDJoItQ7bpPK7cD7UCm DgfL6pGAO3CaWGA4Krd0Pos+zKlh42n07ZBkmcoLAkdo9O2gLD4B0YeB00mBcguxwPDO526T9Izg iTwG+kDmoKsSbR8Flh8XD7PB/5+OoTBMAPJt9V4ShObOJ1/kQhKsxhIblUNownCqlno3wkfGDKWJ CcSCrwFv9RwKwj/DsA24rS/KBF4IpIsDUj/YA4DHnp45C1Ddb0Hi7SxuezsQBIDDfdB3OAHBnAzV WUa75fzDourYu8BJw6y7jD2VeVsG4LGnBT2RGxy4FtiTI/QeB65dWhuejseexrwtPcsZhEJuxJpv mHuCqmN73YRC7XjCfwC5qwehipbKucCzyZOFezYwE07cAAwBXbMUNofgukr4jsIc4DIgAXwo8Jwf XkqVuAnAbyg/cRqPvQORP6JtvyO27CCHvvI9RC8yCHyRUMhJJsDaDbMQ50UD6UMSpVfgbh+BJvYA VZ0jotOJBrd3Y9/9q2Tyfnr5qW725B57Nc3SgrimcrL1OOVl+4BLDbFnEAu8lsxnI4+8Api68mOw zq0muqQFTWuMC18wqG1XBru0ZCWlJSsz7InSXd3SmbKO6JIWystWZxH3PtVHX0+G6vyV4R+AbDKQ FYgCtai+iVijUd1HQ+DmbqwaewyuVOoxfYbw2K+ATECdZkSuARoAL8Yrqc4nFnwG0itC9WdPAxn3 0pSDJcAHDHRuQhPXY9GYwXJRD5SS/AxRbwjaiFjXMdC5Cfgg5dN0X95FLPBsx0OXwFDIISFLMBZt AC7jvHsZI481E+1yAHTssdlpltkZuS0WfIaqTw9y3r2M5MtkwlkcfCCdmbl7TW3y70P1niyTXaiu 4XDlGxmtCqECeJBkMm4GHkzZuuBdP4XDlW+guoZsHzGFZT17ieaWhNeuR7k/i1BI7svtyR6M62Vi 3hMAeOydAMQC1yefo8PRtlkgtQg3Zo2XxGPEAg9majbHF7yRtSg/zOGwAwngY9ADqExMetW3Qb4G fJU+ffKVdcT89xpHcs7zRu5DtZ5idWIzkUB5gIbA2myE3vuDtZHrEN0E5N/uyI2PsKyFbPTtzkXq fWUa/H+hNHEFIisxndnyRyuwgvNlV/YmDvLtsC588gLcJbWIeoGxeQrbD2ykrb2RTcv6fOAtvAWc bDbNBJkIjEO0EmUwyTc8DhwE2Y/yDm5eZoM/S0crN/4PaIK4qB/5P4AAAAAASUVORK5CYIJ= ------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0 Content-Location: file:///C:/9758E36D/Judaismus--shrnuti_soubory/image010.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhKAA2AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAAAo ADYAhAAAAAAA/wBdkQBViABVmQBItwBVqgBimQBukQBjmABkmABmmQBilwBkmQBjmQBilQBmkQBk lwBjlwBimABmlQBimwCRkQCqqpkAAJcAAJUAAJgAAJEAAKoAAP8AAAECAwX/ICCOZGmeaKqOybG+ sJgocY0muK2TeL7rPd8PFhQOV8XE8ZU0Lk2KpvJpckgTDSrpIAUwplpAjhtkhG/F8ykadKhLi6Qi 8h5JrnUAuzmpX3E0alZ/Lkg2d3gqPTqDSRIpaTtNbiZNPxNJJ11gKlENXSWRYk6ai5YskXtMi6NB IxGZB40lGQAYI2QJlK1CmSRmjxnCw7Uij6GRoibEzJDJZScYzM1orMok09MlFDJBssm02cQkmN09 j2lsCi7i1Ho5cn+6Iu3jjXy8SmQj0vXFALCmFJFwb8ouev5KUCri5hq2dhtO5MLhgiGKes6sOSwE IJuXEwVRsTIHZhgyMF8iWFXw5UrFRJJGkpghE+hXCTYiR8LswcBBHx6cRDTMl8AMUF8nq21skmVL y5NPS6REKmIf1KhQunA0gulUJ3kSJvSRF+OTvLNAziaSpNbbkol/1LhwoOrgixAAOx== ------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0 Content-Location: file:///C:/9758E36D/Judaismus--shrnuti_soubory/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CB2E88.4F141FE0--